Elaboració del pla individual d’atenció dins del marc de la LAPAD (PIAS)