Modificació en la capacitat d´obrar, figures de suport i protecció legal. Realitat actual i futur