Mutare'22-VulnerArts: com les arts abracen la vulnerabilitat