La crisi sanitària va afectar més l’ocupació de les dones que la dels homes a Catalunya l’any 2020

Un informe revela que les categories professionals més qualificades el 2020 seguien en gran part ocupades per homes


La crisi sanitària causada pel Covid-19 va afectar més l’ocupació de les dones treballadores que la dels homes l’any 2020, segons l’informe ‘Dones i treball’ corresponent al quart trimestre de 2020 elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Tot i així, la major afectació de la Covid-19 sobre l’ocupació de les dones es va veure mitigada al quart trimestre de l’any 2020, quan l’ocupació femenina es va incrementar un 1,3% (20.800 dones ocupades més) mentre que la masculina va disminuir un 0,2%. L’atur estimat per l’EPA mostra un increment interanual de l’atur més acusat entre les dones (+37,1%) que entre els homes (+28%), que s’explicaria pel comportament desigual de l’activitat: augment de dones actives i descens d’homes actius.

Les conseqüències econòmiques fruit de la pandèmia estan afectant més les dones que els homes en el mercat de treball, on tradicionalment les dones presenten taxes d’activitat i d’ocupació menors, pateixen pitjor qualitat de l’ocupació amb més temporalitat i parcialitat; i es veuen afectades tant per un atur més alt com de llarga durada.

Les dones només ocupen el 39% de càrrecs de direcció

D’altra banda, les dones només ocupen el 39% dels càrrecs de direcció i gerència de Catalunya. Així ho apunta l'informe ‘Les dones a Catalunya 2021’ amb dades de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, que revela com les categories professionals més qualificades el 2020 seguien en gran part ocupades per homes, tot i que les dones representen el 56,6% de persones científiques i intel·lectuals. L'estudi, que analitza la presència de les dones en diversos àmbits de la societat, mostra que la taxa d'ocupació de les dones és del 48,4%, gairebé 9 punts per sota. Un sector on hi ha hagut una forta davallada de dones ocupades és el cultural, amb un 10,6% menys que l'any passat.

A més, alguns sectors segueixen estan marcadament masculinitzats. A l'artesania, la indústria i la construcció les dones només representen el 7,3%; a l'agricultura, la ramaderia i la pesca són el 8,6% i entre operadores d'instal·lacions i maquinària, el 17,9%. Pel que fa a les categories professionals més qualificades, les dones representen el 39% de càrrecs de direcció i gerència, però, en canvi, el 56,6% de persones científiques i intel·lectuals són dones. El perfil professional amb més presència femenina és el de treballadores d'oficina, comptables i administratives, amb un 70,7%.

L'informe també apunta que les dones són qui pateix més atur, amb una taxa del 15%, 2,1 punts percentuals més que els homes. Les dones han vist pujar la taxa 3,6 punts al llarg del 2020.

Amb dades del 2018, la bretxa salarial anual a Catalunya és del 22,2%, 6.350,3 euros bruts menys a l'any. La franja d'edat on s'observa més variació és als 55 anys, de 9.000,5 euros bruts anuals.

Pel que fa a la formació, la majoria de persones titulades en estudis universitaris són dones, que representen el 58,2% de titulats de grau, el 57,3% en màster i el 52,9% en doctorat.

La branca d'estudis amb més percentatge de dones són les ciències de la salut (el 22,9% de dones n'estudien, enfront un 12,5% en homes), mentre que els titulats en enginyeria i arquitectura són majoritàriament homes (un 28% dels homes s'hi titulen, davant un 8,1% de dones).

Representació política

Pel que fa a la representació política, als ajuntaments és l'administració on hi ha menys paritat: les dones només ocupen el 22,9% de les alcaldies (217). Amb tot, aquest percentatge és superior al de la legislatura passada (18,4%) i, de fet, al de totes les anteriors (14,2% el 2011-2015 i 12,5% el 2007-2011, entre altres).

També cal destacar que les diferències es redueixen a mesura que augmenta la dimensió del municipi: en el cas dels municipis de més de 100.000 habitants, el 45% d'alcaldies són de dones, mentre que en els de menys de 5.000 habitants només ho són el 21%. La diferència també és menor en les regidories, amb un 44% ocupades per dones en la darrera legislatura.

Pel que fa al Govern de la Generalitat, l'última legislatura només el 35,3% de conselleries han estat de dones. Al Parlament és on s'ha observat més paritat, amb un 44,4% de diputades. Al Congrés el percentatge es redueix fins al 39,4%.

Salut, esport i cultura

Les dones tenen una percepció positiva de la seva pròpia salut força alta –un 80,4%- però tot i això és inferior a la dels homes, concretament 5 punts percentuals menys. D'altra banda, l'estudi apunta que les dones són menys fumadores -en un 21,6% dels casos, 6,5 punts per sota dels homes- i també menys consumidores de risc d'alcohol –en un 3,7%, 4 punts per sota dels homes-.

L'esport és un dels camps on hi continua havent diferències, encara que s'estan reduint. Un exemple són les llicències federatives, amb només un 25,5% per a dones el 2019. Cal remarcar que justament el 2020 s'ha capgirat la tendència dels últims anys i el nombre d'esportistes dones d'alt nivell ha superat el d'homes, passant d'un 48,8% el 2019 a un 51% el 2020.

En l'àmbit cultural, segons l'informe hi ha hagut un fort descens de dones ocupades al sector cultural aquest any, del 10,6%. Concretament, s'ha passat de 78.900 dones ocupades el 2019 a 70.500 el quart trimestre del 2020. En termes relatius, l'últim trimestre de l'any les dones representaven el 38,8% de la població ocupada a la cultura, 4,6 punts menys que l'any anterior.

Corresponsabilitat en les cures

L'informe també analitza el paper de dones i homes en les tasques de la llar i la cura d'infants i dependents. Tal i com apunta, el 92,53% de les excedències per cura de fills i el 79,06% per cura de familiars van ser demanades per dones. A més, el 88,9% de les persones que prefereixen una jornada parcial per tenir cura dels fills i el 86,7% que ho prefereix per tenir cura de dependents o malalts són dones.

Les dones doblen el temps dedicat a feines domèstiques en dies feiners, amb una mitjana 1,91 hores diàries, mentre que els homes en dediquen 0,92. En cap de setmana, la mitjana de les dones ascendeix fins a 2,81 hores diàries i la dels homes a 1,61. L'estudi també apunta que el 42% de les dones creuen que són elles principalment qui fa les fenies de la llar –només el 15% d'homes afirmen que són ells els encarregats-.

L'Observatori també apunta que el 41,4% de les dones enquestades diuen que són les cuidadores principals de persones en discapacitat, mentre que en els homes el percentatge es rebaixa a un 16,2%. Amb la població menor de 18 anys passa el mateix i les dones es consideren les principals cuidadores en el 37,8% dels casos, mentre que els homes només en un 8,7%. El 42% de dones creu que és qui té cura de persones de 75 anys o més, i només el 14,1% d'homes ho afirma.

D'altra banda, segons l'Idescat l'índex d'igualtat de gènere (IIG) de Catalunya el 2018 era del 72,4 sobre 100, on 1 és la major desigualtat possible i 100 és la major igualtat. La mitjana europea va ser de 67,9. Catalunya se situa en setena posició dins la UE. L'IGG és un indicador que mesura la distància a què es troba una societat d'assolir la plena igualtat entre homes i dones.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article