Gairebé el 70% dels docents assegura tenir dificultats per adaptar les classes als alumnes amb necessitats específiques

Les direccions expressen dificultats per estar al dia dels canvis normatius i Educació impulsarà la figura del mentor


Un 50,4% dels docents afirma tenir en algun moment dificultats per adaptar la docència a l'alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE), i un 19,8% diu tenir-ne sovint. Aquest és un dels resultats de l'enquesta per conèixer l'opinió de docents i direccions que el Departament d'Educació va enviar per primera vegada als centres el juny passat. L'enquesta l'han contestat un 39,8% dels docents i un 532% de les direccions. La secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, ha explicat que s'està desplegant formació per l'atenció als alumnats NESE i que es treballa en un decret d'orientació. D'altra banda, s'impulsarà la figura del mentor per acompanyar els centres sobre els canvis curriculars i normatius.

Pel que fa als alumnes amb necessitats, Mora ha explicat que des de l'estiu s'ha fet formació a un número “creixent” de docents. Ha afegit que es treballa també en el desplegament del decret d'orientació educativa, que pretén que els orientadors de secundària i els EAP a primària siguin els referents a l'hora d'establir les pautes d'atenció segons les necessitats de cada alumne. Aquests acompanyaran els professors i mestres a l'hora d'adaptar el nivell pedagògic per donar una millor resposta.

Més enllà dels alumnes amb necessitats, Educació vol impulsar la figura del mentor en l'àmbit curricular davant dels canvis de currículum previstos per als cursos vinents. En aquest sentit, el mentor acompanyarà direccions i docents per tal d'aplicar els canvis i es farà a partir de la realitat de cada centre. Aquesta figura del mentor ja s'està impulsant en l'àmbit digital, una mostra que posen des d'Educació al fet que s'està escoltant i donant resposta a les necessitats que manifesta el col·lectiu.

La secretària del Departament, Patrícia Gomà, ha valorat molt positivament la resposta que han donat docents i direccions a la iniciativa de l'enquesta. Educació s'ha marcat fer-ne dues al llarg del curs. La següent està prevista per a inicis d'any i incorporarà preguntes sobre les inquietuds que ha revelat la primera, per saber com evolucionen.

Segons els resultats, els docents es mostren satisfets i compromesos amb la seva feina. Així, de l'1 al 4, puntuen amb un 3,3 la satisfacció amb la seva feina. Tot i això, hi ha un 38,4% que assegura que sovint té un excés de feina per preparar les classes i un 32,1% a qui li passa de vegades. Un 31,8% també diu tenir sovint un excés de tasques per corregir i un 31,6% un excés de feina administrativa.

Pel que fa a mantenir la disciplina a l'aula, un 37% diu tenir dificultats de vegades, però el 56,5% afirma que mai o gairebé mai. Hi ha també un 47% que reconeix que de vegades té dificultats per donar resposta a les preocupacions de les famílies, però un 45,2% assegura que no li passa mai o gairebé mai.

Pel que fa a la formació, els docents puntuen amb un 2,7 sobre 4 la formació que reben al centre o en el claustre. Gomà ha destacat especialment que un 90% els docents se senten responsables del rendiment del seu alumnat i volen formar-se per millorar. En aquest sentit, entre les coses a millorar apunten a la necessitat de fer un manteniment de tots els aspectes informàtics, tot i que la valoració és positiva pel que fa al pla digital.

Els equips directius reclamen formació i acompanyament

Pel que fa a l'enquesta a les direccions, Mora ha apuntat que una de les conclusions és que els equips directius demanden més formació i coneixement de la normativa perquè asseguren tenir dificultats per conèixer-la en algunes ocasions.

Mora ha apuntat que la inspecció emprendrà canvis per tal que tothom que accedeixi a la direcció tingui la formació inicial. A més, es faran càpsules formatives sobre temes concrets com la gestió dels centres des de la mirada del lideratge, del professorat, administrativa o de casos de violència. Tanmateix, ha explicat que el desconeixement no és tant de la normativa general sinó dels canvis que van sorgint tant pel que fa a la gestió dels centres com de les novetats pedagògiques. D'aquí la idea d'impulsar el mentor curricular.

De moment, es treballa en el nou currículum dels cursos imparells. La previsió és començar a desplegar-ho a partir del gener, tenint en compte que un 50% del currículum el determina el Ministeri d'Educació i l'altre 50% el Departament. El nou currículum s'aplicaria a partir del curs vinent.

Les direccions reclamen també menys burocratització i més agilitat a l'hora de fer tràmits com les altes, les baixes o les substitucions. En aquest sentit, la inspecció treballa per ”simplificar” els aplicatius. A més, expressen necessitats de millora en la comunicació amb la inspecció i els serveis territorials, per això Educació establirà una línia directa a través dels telèfons mòbils que se'ls van donar durant la pandèmia.

D'altra banda, Educació ha detallat que també reben consultes sobre com tractar el tema del català quan detecten que se'n fa poc ús al seu centre. La conselleria creu que el pla per potenciar el català als centres presentat fa unes setmanes dona resposta en aquest àmbit.

Sense exàmens de recuperació

D'altra banda, Gomà ha explicat que d'aquí a poc temps s'informarà els centres educatius que aquest mateix curs ja no hi haurà exàmens de recuperació a l'ESO, en aplicació del nou decret d'avaluació aprovat pel govern espanyol. Ha afegit, però, que Catalunya ja treballava amb aquest supòsit perquè al que dona importància és a l'aprenentatge, més que no pas a l'avaluació. La secretària ha afegit que ara es treballa per determinar quin treball es farà amb els alumnes que no hagin assolit l'aprenentatge i, entre d'altres, ha mencionat dossiers o tallers de suport.

Per últim, l'enquesta mostra alguns resultats sobre la valoració que es fa sobre la gestió de la pandèmia. Els enquestats donen una nota de 2,7 sobre 4 de la qualitat de la informació rebuda, un 2,8 sobre la quantitat d'aquesta i un 2,5 pel que fa a la claredat. La claredat de les indicacions sobre el pla d'obertura rep un 2,6, mentre que la quantitat i qualitat d'EPI rebuts obté un 2,4. Sobre el traça Covid-19, la nota és d'un 2,6 pel que fa a abocament de dades.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article