La Comissió demana als Estats membres que intensifiquin els esforços per la integració dels gitanos

Tindran dos anys per aplicar unes mesures concretes amb aquest objectiu


La Comissió Europea ha demanant als Estats membres que compleixin el seu compromís de garantir la igualtat i que intensifiquin els esforços per aconseguir una major integració econòmica i social dels entre 10 o 12 milions de gitanos europeus. Aquesta crida és conseqüència de l'informe de situació publicat aquesta setmana en el què s'afirma que els Estats membres han de millorar l'aplicació de les seves estratègies nacionals presentades en el marc europeu d'estratègies nacionals d'inclusió dels gitanos. El nou informe va acompanyat d'una proposta de Recomanació dirigida als països de la UE en la què es proposa als Estats membres mesures específiques, sobretot accions positives, i mesures polítiques horitzontals, especialment accions a escala local per millorar la situació de la població gitana. Els Estats membres tindran dos anys per aplicar aquestes mesures concretes amb l'objectiu de millorar la pràctica de la població gitana.
 

"Si els Estats membres es prenen seriosament les seves estratègies nacionals, han d'agafar més velocitat en la integració de gitanos. El marc europeu d'estratègies nacionals d'inclusió dels gitanos existeix des de fa més de 200 anys; ha arribat el moment que les estratègies es plasmin en accions concretes", ha afirmat la vicepresidenta Viviane Reding, comissària de Justícia de la CE. I ha afegit: "s'han fet alguns progressos, però segueixen sent limitats. Per això presentem un seguit d'orientacions específiques per ajudar els Estats membres a intensificar i accelerar els seus esforços: les mesures a favor dels gitanos han d'aplicar-se a nivell local, els diferents països han de treballar junts i es necessita una intervenció urgent per millorar la situació dels joves gitanos".
 
"L'aplicació i el seguiment d eles mesures per a la inclusió dels gitanos requereixen la plena participació de la societat civil, inclosos els representants de les comunitats gitanes. De la mateixa manera, tant ells com els punts de contacte nacionals per a la integració gitana han de participar en la planificació que s'està duent a terme sobre la utilització dels fons de la UE pel període 2014-2020" ha afirmat Lásló Andor, comissari europeu de Treball, afers socials i inclusió. "Els estats membres, especialment els que compten amb grans comunitats gitanes, han de promoure de manera urgent la igualtat d'accés dels gitanos a l'educació i el mercat de treball" De la mateixa manera, la Comissió ha proposat recomanacions específiques als Estats membres més directament interessats. La igualtat d'oportunitats per als gitanos contribuirà al compliment dels objectius de l'estratègia Europa 2020 en els àmbits de l'educació, ocupació i lluita contra la pobresa"
 
 
Informe de situació
 
L'informe sobre la situació dels gitanos que s'ha presentat avui conclou que, si bé molts Estats membres han establert mecanismes per coordinar millor els seus esforços a favor de la integració  gitana i intensificar el diàleg amb les autoritats locals i regionals, encara queda marge per implicar més a les organitzacions de la societat civil i establir mètodes sòlids de control i avaluació per valorar els resultats. L'informe afirma que la majoria dels Estats membres no ha destinat suficients recursos en els seus pressupostos nacionals per aplicar les estratègies. D'altra banda, les administracions han d'esforçar-se més per lluitar contra la discriminació i explicar els beneficis socials i econòmics que reportarà la inclusió de la població gitana.
 
Malgrat aquestes crítiques, l'informe també subratlla un seguit d'exemples de bones pràctiques en els Estats membres com el pla d'acció regional per a la inclusió dels gitanos elaborat per l'Estat federat de Berlin, la cooperació entre les autoritats nacionals i els agents locals a França i els projectes duts a terme a Bulgària per mobilitzar millor els fons de la UE. Hongria ha dissenyat un sistema sòlid per supervisar l'aplicació de la seva estratègia nacional, Espanya ha facilitat formació a 158 membres de les forces policials per fer front a la discriminació per motius de raça i Romania ha reservat 15.000 places en escoles, universitats i centres de formació professional per estudiants gitanos.
 
 
Recomanacions
 
La proposta de Recomanació del Consell presentada per la Comissió és el primer instrument jurídic de la UE per a la inclusió dels gitanos. La proposta recomana als Estats membres que prenguin mesures positives per acabar amb les diferències que hi ha entre els gitanos i la resta de la població i reforça el Marc europeu d'estratègies nacionals consensuat per tots els Estats membres l'any 2011 per fixar les condicions per a la inclusió efectiva de la població gitana en els Estats membres. Basant-se en comunicacions anteriors, la Recomanació proposades centre en els quatre àmbits en què els dirigents de la UE  van acordar uns objectius comuns d'integració: l'accés a l'educació, el treball, la sanitat i l'habitatge. Per dur a terme les accions específiques, es demana als Estats membres que assignin, no només finançament de la UE, sinó també fons nacionals i finançament procedent del sector privat i del tercers sector per a la inclusió dels gitanos. De la mateixa manera, s'ofereixen orientacions per ajudar els Estats membres a convertir els aspectes horitzontals en mesures per a la inclusió dels gitanos, com aconseguir que les estratègies s'apliquin a nivell local, aplicar normes antidiscriminatòires, seguir un enfoc de la inversió social, protegir les dones i els nens gitanos i solucionar el problema de la pobresa.
 
 
Finançament
 
La Recomanació proposada suggereix que els Estats membres prevegin per a les seves estratègies i  plans d'acció nacionals i locals per a la inclusió de gitanos un finançament suficient procedent de totes les fonts disponibles. Per facilitar-ho, es podria assignar un percentatge adequat de recursos de la política de cohesió de la UE a inversions a les persones a través del Fons Social Europeu i destinar com a mínim un 20% d0aquesta suma a cada Estat membre a afavorir la inclusió social. La Recomenació proposa també que els acords d'associació dels Estats membres interessats incloguin la integració gitana. Per garantir la seva aplicació efectiva, serà necessari reforçar la capacitat de les administracions locals i de la societat civil.
 
 
Propers passos
 
Abans d'entrar en vigor, tots els Estats membres reunits en el Consell han d'adoptar la proposta de Recomanació per unanimitat i el Parlament Europeu ha d'aprovar-la. Això reforçarà els compromisos polítics assumits pels Estats membres. Els països de la UE disposen d'un termini de dos anys per portar a la pràctica les mesures necessàries pel compliment de la Recomanació i hauran de presentar informes anuals a la Comissió sobre la seva aplicació. La Comissió, per la seva banda, continuarà valorant els progressos realitzats a través dels seus informes anuals sobre la situació dels gitanos que presenta cada primavera.
 
Aquestes conclusions contribuiran, també, al procés del Semestre Europeu per a la coordinació de la política econòmica. En l'exercici de maig de 2013 la Comissió va formular recomanacions específiques per països sobre assumptes relatius al gitanos a cinc Estats membres (Bulgària, Txèquia, Romania i Eslovàquia). Aquest cicle anual garanteix la permanència constant de la integració gitana a l'agenda europea.
 
Les recomanacions específiques per país se centren en els obstacles estructurals més importants que impedeixen els progressos cap al compliment dels objectius de l'Estratègia Europa 2020 de reduir la pobresa i l'exclusió social i impulsar l'educació en tots els Estats membres. Les negociacions en curs amb els Estats membres sobre la utilització dels fons de la UE garantiran que aquests fons s'assignin de la manera més convenient per plasmar els compromisos en accions concretes.
 
 
Antecedents
 
La inclusió dels gitanos és de gran interès pels Estats membres, sobretots per aquells que compten amb una gran minoria gitana. Els gitanos representen un percentatge important i creixent de la població en edat escolar i, per tant, e la futura població activa. En països com Bulgària i Romania, una de cada quatre o cinc persones que s'incorporen per primera vegada al mercat laboral són gitanos. Perquè la població gitana pugui aprofitar tot el seu potencial i participar de manera activa i equitativa en la societat, és essencial que els gitanos que busquin treball puguin comptar amb unes polítiques eficaces d'activació laboral i uns serveis de suport individuals i accessibles.
 
En el seu informe de 2012, la Comissió instava els Estats membres a aplicar les seves estratègies nacionals per millorar la integració econòmica i social de la població gitana d'Europa. Els Estats membres van elaborar aquests plans com a resposta al Marc europeu d'estratègies nacionals per a la inclusió dels gitanos, adoptat el cinc d'abril de 2011. ( IP/11/400, MEMO/11/216),amb el suport dels líders de la UE el juny de 2011 IP/11/789.
 
S'han mobilitzat els fons estructurals de la UE –el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) així com el Fons Europeu Agrícola (FAEDER) per promoure els esforços nacionals, fons que, juntament amb els pressupostos nacionals, suposen un impuls financer important per garantir que les estratègies nacionals d'integració es plasmin en la inclusió socioeconòmica real de les comunitats gitanes. Però tot i que els tres Fons mobilitzen 50.000 milions 'euros a l'any en total, els recursos assignat sa les persones menys afavorides, inclosa la població gitana, segueixen sent insuficients.
 
El 15 de maig del 2013, la Vicepresidenta Reding i el comissari Andor es van reunir amb diversos interlocutors clau de la societat civil gitana  per analitzar la integració gitana a Europa i prepara  la proposta de recomanació presentada avui MEMO/13/437.
 
El 27 de juny de 2013, l'informe de la Comissió i la proposta de recomanació del Consell es van presentar a la reunió de la Plataforma Europea per a la Integració de la Població Gitana, que enguany se centrarà en la necessitat urgent de millorar la situació de nens i joves. 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article