Es comença a tramitar la llei contra LGTBfòbia

El Parlament català ha aprovat gairebé per unanimitat tramitar la Proposició de Llei per la defensa dels drets de LGTB.


Aquest dimecres el Ple del Parlament de Catalunya ha acceptat tramitar la Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i per l'eradicació de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. El text consensuat per entitats i col·lectius de gais, lesbianes, transexuals i bisexuals (LGTB), ha estat aprovat per tots els grups parlamentaris excepte el Partit Popular, que s'ha quedat sol defensant una esmena a la totalitat del text. Mentre la CUP, ICV-EUiA, ERC i el PSC han anunciat que respectaran l'articulat del text que ha presentat la Plataforma d'Entitats LGTB de Catalunya, CiU i C's ja han avisat que, tot i aprovar la tramitació, presentaran algunes esmenes al text oficial.

Amb el ple del Parlament culmina un procés iniciat durant la darrera campanya electoral on es va demanar als candidats/es a la presidència de la Generalitat de Catalunya el compromís polític per aprovar aquesta norma en el transcurs del primer any de legislatura. La Plataforma d'Entitats LGTB de Catalunya va emetre un comunicat dilluns (quan ja se sabia la posició dels grups parlamentaris en relació a la proposició de llei) en què mostrava la seva "satisfacció perquè Catalunya reguli i penalitzi les actituds i fets lgtbfòbics" perquè, segons el col·lectiu, l'aprovació d'aquesta iniciativa situa Catalunya "com a capdavantera i referent a escala mundial en la defensa i protecció dels drets del col•lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals".
 
Aquests són els aspectes que tracta el text (el podeu trobar sencer aquí)
 
Objectiu i finalitat:
- "Fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, opció afectiva sexual o identitat de gènere, així com els mitjans i les mesures que cal aplicar per tal d’assolir-los dins dels àmbits tant públics com privats sobre els quals els poders públics de Catalunya tenen competències" (Article 1).
-"Promoure les condicions per tal que, els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals -LGBT-, així com dels grups dins els quals aquestes s’integren, siguin reals i efectius, facilitant la seva participació i representació en tots els àmbits de la vida social, i remoure els estereotips que afecten negativament a la percepció social de les persones LGBT" (Article 2) 
 
1. Organització administrativa:
-"Es crea el servei d’atenció integral adreçat a les persones LGBT" (Article 7)
-"El Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals d’acord amb el que estableix el Decret 141/2007 de 26 de juny, té com a objectiu ser un espai de participació ciutadana en matèria de drets i deures de les persones LGBT" (Article 8)
-"El Govern de la Generalitat ha de comptar amb un òrgan rector de les polítiques LGBT que ha de ser regulat per reglament i que ha de coordinar les polítiques del Govern de la Generalitat en aquesta matèria" (Article 9)
 
2. Polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGBT:
-"Les administracions públiques catalanes han de garantir la formació i la sensibilització adequada de totes les persones professionals que treballen en la prevenció, la detecció, l’atenció, l’assistència i la recuperació en els àmbits de la salut, educació, laboral, serveis socials, en l’àmbit de la justícia i cossos de seguretat, en esport i lleure i en la comunicació" (Article 10)
- "s’ha d’incorporar en el sí dels currículums, dels recursos formatius i dels itineraris de formació de tot l’alumnat de Catalunya, tant del sistema educatiu obligatori com del no obligatori, el coneixement de les diversitats sexuals i afectives i de la identitat de gènere" (Article 12)
- "Donar suport a certàmens culturals i esportius que incorporin especialment la temàtica LGBT a Catalunya" (Article 14)
- "Fer un seguiment del codi deontològic en el conjunt dels mitjans de comunicació i vetllar pel respecte a la identitat de gènere, l’orientació sexual així com les diverses expressions afectives" (Article 15)
- "El sistema sanitari català ha d’incorporar la perspectiva de gènere, així com les necessitats específiques de les persones LGBT per tal de garantir el seu dret a rebre atenció sanitària i serveis de salut en condicions objectives d’igualtat" (Article 16)
- "L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar polítiques estables que tinguin com a objecte la prevenció del suïcidi, l’autolesió, les mutilacions o qualsevol atemptat contra la salut, atenent criteris de l’OMS, així com l‘aïllament psicosocial o altres situacions de vulnerabilitat o risc en joves i adolescents lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres i intersexuals" (Article 17)
 
3. Mercat de treball:
- "L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar polítiques estables que tinguin com a objecte la prevenció del suïcidi, l’autolesió, les mutilacions o qualsevol atemptat contra la salut, atenent criteris de l’OMS, així com l‘aïllament psicosocial o altres situacions de vulnerabilitat o risc en joves i adolescents lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres i intersexuals" (Article 19)
 
4. Famílies, homes i dones transexuals, dret a la igualtat de les persones LGBT
- "S’ha d’establir la garantia que els membres de les unions estables de parella així com de les parelles legalment constituïdes, amb independència de la seva orientació sexual, opció afectiva sexual o identitat de gènere, tinguin els mateixos drets que la normativa sectorial sanitària reconegui als cònjuges o familiars més propers" (Article 21)
- "L’exercici del dret d’admissió no pot comportar en cap cas discriminació per raó d’orientació sexual, opció afectiva sexual ni identitat de gènere. Les persones titulars dels establiments públics i privats i les persones organitzadores d’espectacles i activitats recreatives resten obligades a impedir l’accés o bé expulsar del local (entre d’altres)" (Article 23)
 
5. Dret a l'atenció i reparació:
- "S’ha d’establir un sistema que garanteixi a les persones LGBT que pateixin o es trobin en risc de patir qualsevol violència el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva de les administracions públiques catalanes" (Article 24)
- "S’han d’establir els mecanismes necessaris per tal de garantir que totes les persones LGBT tinguin el dret a rebre tota la informació i assistència jurídica especialitzada relacionada amb la discriminació i amb els diferents tipus de violències exercides contra les persones LGBT" (Article 26)
- "Reconèixer les persones que han patit persecució ideològica per raó d’opció sexual o identitat de gènere i que han patit represàlies per règims totalitaris" (Article 27)
 
6- Infraccions i sancions:
- "Són infraccions administratives en l’àmbit dels drets de les persones LGBT les accions o omissions tipificades per aquesta llei. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus segons la naturalesa del deure infringit i l'entitat del dret afectat, d'acord amb el que estableix aquesta llei" (Article 28)
 
7- Garanties:
- "L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’elaboració de polítiques públiques antidiscriminatòries dins l’àmbit LGBT es duran a terme en el marc de la legislació catalana en matèria estadística" (Article 34).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article