El Govern aprova l'avantprojecte de llei per a la no-discriminació

L’objectiu és promoure l’eradicació del racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia i l’homofòbia, entre d’altres, per mitjà d’un sistema garantista que vol arribar allà on no arriba el dret penal.


El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei per a la no-discriminació, que té per objectiu fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió, conviccions, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social o personal.

Es tracta de combatre qualsevol tipus de discriminació i protegir les possibles víctimes, regulant un seguit de garanties, amb una visió de prevenció i reparació. Així mateix, es preveu un règim d’infraccions i sancions que ha de permetre arribar allà on no arriba el dret penal, quan es tracti de circumstàncies o espais no regulats.
 
La iniciativa legislativa respon al Pla de Govern 2013-2016 de la Generalitat i pretén promoure l’eradicació del racisme, l’antisemitisme, la xenofòbia, l’homofòbia i, en general, qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.
 
Per aconseguir-ho, l’Avantprojecte regularà l’exercici del dret per part de les persones, tant físiques com jurídiques, alhora que establirà els principis per prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en el sector públic i privat, d’acord amb les competències de la Generalitat.
 
La futura llei tindrà un caràcter integral, ja que abastarà tot tipus de discriminació i es projectarà en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens perjudici de regulacions sectorials més específiques. En aquest sentit, en l’actualitat al Parlament es troben en tramitació una proposició de llei pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals; una proposició de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes; i un projecte de llei d’accessibilitat.

La Generalitat vol garantir un espai de convivència emmarcat en els principis d’igualtat de tracte i no-discriminació que ofereixi protecció en l’àmbit de les seves competències, més enllà de les mesures judicials i de l’acció del Servei de Delictes d’Odi i de Discriminació de la Fiscalia Provincial de Barcelona. Per això es promouran diferents actuacions com:
 
- Accions per a la sensibilització i prevenció.
- Accions per a la detecció, com la formació de professionals del sector en matèria de no-discriminació o l’establiment del deure als poders públics de recollir i sistematitzar dades.
- Accions dirigides a l’atenció i acompanyament en el procés de recuperació a les persones que han patit una actuació discriminatòria.
 
Aquesta iniciativa consolidarà i facilitarà la planificació i coordinació administrativa en matèria de no-discriminació actualment reflectida en diversos plans del Govern. És el cas del Pla interdepartamental per a la no-discriminació de persones homosexuals i transsexuals, el Pla integral del poble gitano, el Pla estratègic de polítiques de dones, el Pla de ciutadania i de les migracions, el Pla per a la inclusió i la cohesió social, el Pla de lluita contra la pobresa, el Pla nacional de la joventut o el Pla integral de suport a les famílies.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article