La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en les subvencions i prestacions de la DGAIA

S'haurien produït l'any 2016, quan Ricard Calvo estava al capdavant de la direcció general


La Sindicatura de Comptes ha detectat diverses irregularitats en la concessió, avaluació i justificació de subvencions i prestacions econòmiques donades per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) durant el 2016 –any en què Ricard Calvo encapçalava aquesta direcció– que van sumar prop de 26 milions d'euros en transferències a famílies, institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius per atendre menors en situació de risc, tutelats per la Generalitat o extutelats.

El càlcul de les quanties atorgades a les entitats beneficiàries de les subvencions en règim de concurrència va introduir criteris que no estaven previstos o eren contraris als previstos en les bases de la convocatòria. Així mateix, en algun cas es van aplicar criteris de càlcul que no eren directament proporcionals a la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds, contràriament al que exigien les bases. En l’anàlisi dels documents de càlcul que justificaven els imports de la subvenció atorgada a les entitats, la Sindicatura ha detectat errors que posen de manifest debilitats en els circuits interns. Els errors detectats afecten 14 accions subvencionades, dutes a terme per vuit entitats beneficiàries.

Les despeses més significatives imputades en els comptes justificatius de les activitats subvencionades eren les corresponents a les retribucions del personal adscrit al desenvolupament de l’acció finançada. Entre la sol·licitud inicial i la justificació final, el detall de treballadors imputats a l’acció i/o els percentatges de dedicació a l’activitat varien sensiblement. En un cas, es va imputar com a cost de l’acció les nòmines de dos treballadors que fins aleshores no havien participat en l’activitat i que corresponien al mes d’agost, en el qual l’activitat subvencionada no es va desenvolupar.

Part dels comptes justificatius i dels justificants acreditatius de les despeses imputades als projectes subvencionats van ser presentats per les entitats beneficiàries amb posterioritat a la data límit del termini de presentació dels documents.

L’any 2016 la DGAIA va concedir dues subvencions de forma directa per un total de 36.000 euros a la Federació d’Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infancia i a l'Adolescència (FEDAIA) –33.000 euros– i al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) –3.000 euros. La documentació justificativa aportada no inclou la memòria explicativa del compliment de l’activitat finançada i en un dels dos casos tampoc no inclou la liquidació definitiva de l’activitat, exigides en les resolucions de concessió de les subvencions.

Tal com ha pogut saber el Social.cat i recull la Sindicatura de Comptes, el CEESC sí que va entregar les despeses definitives, però ho va fer fora de termini. Per la seva banda, la FEDAIA defensa que també va entregar “tots els documents justificatius requerits de la subvenció del 2016 el dia 14 de desembre de 2016” i que té un acord amb la DGAIA des de fa 13 anys “per finançar les accions que són d’interès del sector” a través “d’un conveni“ que ”ha variat d’import dels 50.000 euros el 2006 als 33.000 euros a l’actualitat”.

Pel que fa a les prestacions per a menors d’edat en situació de risc, els expedients de concessió d’aquests ajuts no inclouen els informes semestrals de seguiment del compromís socioeducatiu subscrit en relació amb els menors.

En la majoria dels casos, l’informe dels equips de seguiment del menor és anual i coincideix amb el termini de venciment del compromís subscrit o la pròrroga formalitzada. Cal tenir en compte que la normativa disposa que la prestació abonada per la DGAIA està subjecta a la vigència del compromís socioeducatiu i al seu compliment.

Quant a les prestacions per a joves extutelats, la fiscalització ha posat de manifest mancances en la comprovació i l’evidència del compliment del requisit dels ingressos de l’activitat laboral per ser beneficiari de la prestació o de la residència legal efectiva a Catalunya.

D’altra banda, en set dels quinze expedients analitzats no hi ha constància de la revisió periòdica dels criteris d’avaluació dels objectius i activitats previstos en el pla individual de treball subscrit amb el jove, o bé aquesta avaluació es va realitzar amb una periodicitat superior a la que s’hi establia.

La Sindicatura formula cinc recomanacions que podrien contribuir a millorar els fets assenyalats en l’informe, i que fan referència a la valoració de les sol·licituds de subvencions, al control de les despeses subvencionades quan també són finançades amb fons propis o amb altres subvencions, al control dels programes i les actuacions subvencionades, a la valoració de la situació de necessitat dels beneficiaris de prestacions socials i a la possibilitat de fer auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals en el cas de la gestió dels joves extutelats.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
1.
L'Informe de la Sindicatura de Comptes fiscalitza les subvencions i altres prestacions pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a les consignacions de l’article 48, a famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius, del pressupost de despeses de la DGAIA.

Dins del pressupost de la DGAIA del 2016, les despeses previstes per a l’article 48 incloïen subvencions per a entitats en règim de concurrència, subvencions directes i prestacions socials de caràcter econòmic.

L’any 2016 la DGAIA va concedir dues subvencions de forma directa, d’entre les quals està inclosa la que va rebre el CEESC de 3.000 euros a través del "Conveni per a la creació del Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster", que data de 2008.

Segons la Sindicatura de Comptes “no hi ha constància que, durant la tramitació de l’expedient, el CEESC aportés la memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’activitat finançada, amb les actuacions realitzades i els resultats obtinguts, com s’exigia”. No obstant això, el mateix informe inclou les al·legacions de la DGAIA que remarquen que en el cas del CEESC la memòria explicativa no es trobava en termini a l’aplicació TAIS (Tramitador d'Ajuts i Subvencions), però sí que es trobava en mans de l’òrgan gestor. La documentació justificativa complerta es troba ja a l’aplicació TAIS”. Així doncs, sembla tractar-se d'un dèficit d'agilitat en la gestió administrativa dels òrgans corresponents de la Generalitat que res té a veure amb una mala gestió des del CEESC.

En el cas del CEESC, l'informe assenyala que “l’acreditació definitiva de les despeses, i, per tant, l’evidència sobre l’adequada aplicació de la subvenció, no es va completar fins als mesos de febrer i setembre del 2017”. Això és així perquè part de la documentació de la justificació econòmica -la que justifica despeses de personal (el TC, el model 111 i el model 190 del darrer trimestre) i que ha d’incloure la Memòria de l’activitat- no es podia entregar abans perquè no estaven generats en aquelles dates. Tot es va entregar en el 1r trimestre del 2017.

De cara al 2019, la DGAIA ha modificat les dates de justificació de subvencions per tal de permetre a les entitats l'enviament d'aquests models dins de termini.

Així doncs, queda palesa la claredat en els comptes del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya que es poden consultar obertament en el nostre Portal de transparència i bon govern.
  • 0
  • 0

Comenta aquest article