El present de la Renda Garantida de Ciutadania


El passat mes de desembre, la Comissió promotora de la Renda Garantida de Ciutadania va enviar una carta al Parlament de Catalunya demanant l'augment d'un 5% de la de prestació a partir de l'1 de gener de 2021, seguint la mateixa línia de revalorització promoguda pel Govern espanyol amb l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM).

La Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, 14/2017, del 20 de juliol, proposada al Parlament de Catalunya per iniciativa popular té per objectiu assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat. Aquesta Llei deixava sense efectes l'antiga prestació de la Renda Mínima Individual (RMI).

El Decret 55/2020 de 28 d'abril ampliava els supòsits per accedir a la prestació de la Renda Garantida de la ciutadania contemplant entre d'altres, la possibilitat de compatibilitzar la prestació amb rendes de treball en casos molt concrets i subjecte a certs requisits; el cobrament de la prestació sense computar altres ajuts com beques escolars, de transport o d'allotjament; amplia la definició de llar tenint en compte les diferents modalitats habitacionals més properes a la realitat actual de les famílies, entre d'altres.

Des de l'entrada en vigor de la Llei el setembre de 2017 fins a setembre de 2020, les persones beneficiàries han estat un total de 141097, vinculades a 87834 expedients, els quals estan desglossats per dues tipologies de perfils segons la seva ocupabilitat laboral: 39372 expedients amb perfil laborals i 48462 no laborals o socials.

Pel que fa als Serveis Socials Bàsics de Tarragona actualment s'està atenent a persones i famílies en situacions de greu vulnerabilitat social, però també nous perfils de persones en situació econòmica molt precària, situacions d'atur sobrevingut per la situació de pandèmia a tot el país, famílies que han sol·licitat l'asil polític, persones sense recurs de l'habitatge, etc.

La implementació de la Renda Garantida de la Ciutadania hauria de permetre als seus beneficiaris la possibilitat de tenir uns ingressos econòmics garantits per a la cobertura de necessitats bàsiques, però actualment no és així en la majoria de casos. Els preus dels habitatges fa que les famílies hagin de destinar més d'un 50% de la prestació al pagament de l'habitatge. Que la mateixa Llei de la Renda Garantida computi els ingressos dels ajuts per al pagament del lloguer i els descompti de la prestació de la Renda Garantida fa que moltes famílies continuïn en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
Malgrat tot, després de més de tres anys des de la seva implementació caldria continuar introduint millores en la prestació de la Renda Garantida de la Ciutadania.

Tot i els avanços i l'esforç que està fent el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la situació de teletreball per part dels tècnics de l'Administració, a l'espera que es normalitzi la situació, segons la nostra experiència proposem:

  • Des de la implementació de la Llei, no s'ha desplegat el reglament de la Renda Garantida i manca per saber quins criteris se segueixen per determinar el grau d'ocupabilitat de la persona i com a conseqüència millorar-ne el seguiment de forma coordinada entre els diferents agents socials amb competències per fer-ho.
  • Caldria crear taules de coordinació entre els serveis d'inserció laboral i els recursos de la xarxa per atendre a persones amb greu vulnerabilitat social. És urgent la coordinació entre els tècnics del SOC i els Serveis socials bàsics per la millora en la implementació de la prestació.
  • Valorar les capacitacions i expectatives d'inserció laboral de les persones beneficiaries amb el mercat de treball actual.
  • Creació de la Taula de Seguiment dels referents de la Renda Garantida depenent de la Generalitat i els tècnics dels Serveis Socials bàsics per tal de proposar millores en la tasca que s'està realitzant i sumar esforços conjuntament.
  • Respecte a la prestació complementaria, caldria adequar les mesures proposades als beneficiaris de la prestació a les mancances detectades a través d'un diagnòstic que analitzi en profunditat quins aspectes calen abordar per la millora de la situació fomentant la inserció laboral i/o social. La pandèmia ens ha fet veure que existeix una realitat de persones sense els mínims coneixements formatius, tant en coneixement de les llengües com en capacitació digital, la qual seria un bon moment per abordar des de les administracions i d'altres recursos, oferint la possibilitat d'alfabetització accessible i gratuïta per tothom que ho necessiti.
  • Potenciar la investigació social a través d'estudis sobre la influència de la prestació de la Renda Garantida en la millora de la qualitat i benestar de les persones.
  • Escurçar el temps de resposta als recursos presentats per les persones quan la sol·licitud a estat denegatòria o extingida, ja que actualment aquesta resposta sobrepassa els sis mesos.
  • Facilitar un complement econòmic per al pagament de les despeses de lloguer per als beneficiaris de la prestació que presentin un contracte de lloguer vigent i legal, i que estiguin suportant les despeses per al pagament de l'habitatge, sense que això afecti el cobrament total de la prestació de la Renda Garantida de la ciutadania, i subjecte a un límit segons l'Índex de lloguer de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera s'evitaria que es col·lapsin les oficines d'Habitatge municipal quan s'obre el termini per a sol·licitar els ajuts de lloguer.

La Renda Garantida ha estat una aposta d'iniciativa popular que ha de consolidar-se, millorar i adaptar-se a les noves circumstàncies i canvis de les persones i famílies. Les societats humanes al llarg de la història han anat millorant, hem passat de les societats feudals, societats industrials, fins a arribar a l'actual Estat del Benestar.

Tanmateix, seria necessària més implicació per part de l'Administració adaptant-se a les noves necessitats de llurs conciutadans oferint recursos i iniciatives per tal d'acabar amb les desigualtats actuals fomentant polítiques d'inclusió en els àmbits econòmics i laboral, de la salut i l'autonomia personal, les relacions socials i familiars, espais de formació i educació, l'accés a un habitatge digne, etc.).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article