Celebrem els drets humans, també els de proximitat


Moltes de les persones que ara estem llegint aquest article ens hauríem de considerar afortunades pel que fa al reconeixement i la garantia dels drets humans. Moltes vegades no en som conscients, però, possiblement, sense moure'ns del lloc de lectura on ara ens trobem, tenim reconeguts diferents nivells de garantia dels nostres drets. En concret, en són cinc.

Primerament, en l'àmbit universal de les Nacions Unides, per exemple, amb els diferents tractats internacionals i els mecanismes de garantia instituïts per aquests tractats (el Comitè de Drets Humans, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació envers la Dona, el Comitè dels Drets dels Infants, etc.).

En segon lloc, a escala regional europea, per una banda, amb el Consell d'Europa i els drets i llibertats reconeguts en el seu Conveni Europeu dels Drets Humans; i, d'altra banda, amb la Unió Europea i la seva Carta dels Drets Fonamentals.

En tercer terme, en el camp estatal, amb la Constitució (drets fonamentals i principis rectors) i tota la legislació que concreta i busca fer efectius aquests drets.

Tot seguit, en l'àmbit autonòmic, amb l'Estatut d'Autonomia i tots els desenvolupaments normatius que ens protegeixen a casa nostra.

Per últim, a escala municipal, amb totes les ordenances que protegeixen els drets de la ciutadania i que venen emparades per una primera regla vinculant que és la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (adoptada a Saint-Denis el mes de maig de l'any 2000).

Seguim llegint, no ens hem mogut d'on som i, de moment, hem pogut reflexionar sobre tots aquests nivells de protecció. No obstant això, si bé som persones afortunades, moltes vegades també som grans desconeixedores d'aquests nivells de garantia. Aquest desconeixement ens porta força sovint a considerar que la màxima protecció dels nostres drets resideix en l'àmbit més llunyà (Nacions Unides) i no veiem que és en el més proper (àmbit municipal) on hem de buscar la plena efectivitat i el màxim nivell de garantia.
Aquest reconeixement de la garantia dels nostres drets a escala municipal passa per tres objectius.

El primer propòsit és reivindicar el concepte de drets humans de proximitat que podríem definir com “les necessitats bàsiques o les aspiracions legítimes inherents a totes les persones que han de ser cobertes per part de les administracions per garantir el dret a una vida digna de ser viscuda en l'àmbit municipal”.

Una segona fita implica donar-li sentit al principi de subsidiarietat, ja que pressuposa considerar que és a l'administració més propera a qui li correspon, en primer lloc, la garantia dels drets. I no només considerar que aquesta subsidiarietat és merament executiva (facilitar l'acompliment de mesures adoptades en nivells administratius superiors), sinó que, avui dia, hauríem de parlar d'una subsidiarietat garantista (adoptar mesures per garantir drets de ciutadania quan les administracions superiors amb competències en la matèria no les duen a terme).

Finalment, parlem d'un tercer objectiu, consistent en reclamar una democràcia de proximitat forjada per diversos eixos que van molt més enllà d'una concepció merament representativa. Parlem doncs de democràcia garantista; democràcia plural; democràcia, paritària; democràcia participativa; democràcia igualitària; democràcia solidària, i democràcia interseccional. Aquesta democràcia de proximitat ens hauria de servir per recordar que l'àmbit municipal ha de ser un espai de resistència per fer front a polítiques municipals excloents i discriminatòries; un espai de dissidència on s'escoltin les veus de les reivindicacions de moviments socials alternatius, i un espai d'alliberament on s'estimuli la lluita per la dignitat humana i per revertir situacions clarament vulnerabilitzadores de persones i col·lectius.

Vetllar per la construcció d'aquesta democràcia de proximitat i per la consolidació i no regressió dels drets humans de proximitat és la raó de ser, la justificació de l'existència, i l'essència de la important tasca de les Defensores i Defensors, Síndiques i Síndics Locals.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article