Impulsar la igualtat a través de la contractació


El Govern de la Generalitat de Catalunya està profundament compromès amb el principi d’igualtat, l’eradicació de la violència masclista, i l’aplicació de la transversalitat de gènere en tots els àmbits i nivells de l’administració pública.

En són exemples el fet que aquest inici de curs el Govern ha aprovat el Pla Director de Formació en Equitat de Gènere de Catalunya que ens ha de permetre avançar cap a una Catalunya més igualitària i justa per a tothom a través d’impulsar la formació i la capacitació del personal públic. Hem de normalitzar i garantir que cap aspecte del treball i l’acció de les administracions sigui aliè a les dones. O també que, aquesta mateixa setmana, la consellera Elsa Artadi ha presentat el pla de treball, la canalització de la participació i les prioritats del Pacte Nacional per l'eradicació de la Violència Masclista a Catalunya, i ha donat a conèixer una nova eina que impulsa la igualtat efectiva des de l’Administració: la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics.

Aquest document s’adreça als poders adjudicadors de Catalunya i ha estat elaborat per la Direcció General de Contractació Pública i l’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració de l’Administració local i els agents econòmics i socials. La Guia facilita exemples de clàusules d’igualtat de gènere en les diferents fases del procés de contractació: en la definició de l’objecte del contracte, en la fase de selecció de les empreses licitadores, en els criteris d’adjudicació, en els criteris de desempat, en la fase d’execució, en la subcontractació i en el control del compliment de les mateixes clàusules de perspectiva de gènere.

Sabem que una contractació aparentment amb resultat neutral per a les persones pot desencadenar efectes diversos sobre les dones i els homes, raó per la qual cal incloure la perspectiva de gènere i determinar les clàusules d’igualtat i en quin moment de la contractació es poden incloure. La incorporació de la perspectiva de gènere en la contractació pública consisteix en tenir en compte -a través de diagnòstics de gènere- dels possibles desequilibris existents entre les dones i els homes, i aplicar clàusules per eradicar-los i evitar la generació de noves desigualtats.

Amb aquestes mesures es contribueix a acabar amb possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe; impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, sobretot aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral; facilitar la conciliació entre la vida familiar, personal i professional de dones i homes; promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat, així com a crear entorns laborals lliures de violències masclistes, i accions positives en aquelles empreses amb plantilles masculinitzades.

Alguns exemples de criteris d’adjudicació són el compromís de l’empresa licitadora per aplicar accions específiques relacionades amb la igualtat entre dones i homes (formació, selecció, atenció, promoció, conciliació, representació, etc.); contractar per a l’execució un nombre determinat de dones; incorporar la perspectiva de gènere en el pla de prevenció de riscos laborals; o contractar per executar la prestació un nombre de dones amb especials dificultats d’inserció laboral (víctimes de violència masclista, que encapçalen famílies monoparentals, amb discapacitats, aturades de llarga durada, etc.).

Altres exemples són l’aplicació de mesures de conciliació entre la vida personal i laboral a la plantilla que executi el contracte (xecs de serveis, menjadors, guarderies, millores en reduccions de jornades, excedències, llicències, flexibilitat horària, etc.); la contractació per executar la prestació d’un nombre determinat de dones en llocs de gerència, qualificats i de responsabilitats, o un nombre determinat de dones en aquells grups professionals on estiguin infrarepresentades.

A partir de l’any 2019 es farà una avaluació de l’aplicació d’aquestes clàusules en la contractació pública i la idea és elaborar uns criteris preceptius en aquest camp en la contractació de la Generalitat. Un cop aquesta manera d’introduir la perspectiva de gènere s’ha començat al sector públic, la voluntat és treballar amb els sindicats, les patronals i els agents que representen les empreses, les cambres, etc. per tal que s’estengui aquesta pràctica al sector privat, en concret, a les gran empreses que contracten altres empreses.

Seguim així desenvolupant la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que recull com a principi d’actuació de tots els poders públics la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere en totes llurs polítiques i actuacions. Aquest text estableix que les administracions públiques han de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral, mitjançant la incorporació de clàusules socials en les bases de la contractació.

Des del Govern de la Generalitat i l’ICD treballem per avançar en una Catalunya més justa i equitativa, on dones i homes puguem tenir les mateixes oportunitats reals per participar en el procés de construcció social. Per aconseguir-ho cal l’acció i la complicitat de tothom.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article