La contribució de les entitats de lleure i socioculturals a la millora social


El lleure educatiu i les pràctiques socioculturals han estat, especialment a Catalunya però també en altres comunitats i països del nostre entorn com França i Gran Bretanya, experiències orientades a la millora, el progrés i el creixement personal però, molt especialment, al desenvolupament de la dimensió col·lectiva i social dels infants, adolescents i joves; també cal destacar el gran potencial educatiu que tenen aquestes practiques per a la prevenció de situacions de risc i/o exclusió social. Malgrat ser experiències educatives amb un alt potencial socialitzador, generadores de cohesió social en els territoris on actuen, i que han aportat multitud de promotors cívics i líders socials en diferents àmbits com l’acadèmic, el polític, l’artístic, l’educatiu, etc., manquen encara estudis que puguin mostrar evidències sobre els seus beneficis i les seves contribucions per a la millora social. Evidències, per tant, que permetin a aquestes entitats i projectes poder comptar amb un major suport de les administracions i amb un major reconeixement social i educatiu, en sentit ampli.

Des d’aquesta perspectiva, la recerca “Ocio, Acción Sociocultural y Cohesión Social", desenvolupada pel Grup d'Investigació, Innovació i Anàlisi Social (GIAS) de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull, ha aprofundit sobre la correlació existent entre les pràctiques de lleure i d'acció sociocultural dirigides als infants, adolescents i joves i el grau de cohesió social que aquestes han produït en diferents territoris, contretament en dos barris de la ciutat de Barcelona i dos de la ciutat de Bilbao. Alguns dels resultats obtinguts en aquest estudi apunten a com aquest tipus d’activitats afavoreixen el desenvolupament de cohesió social, especialment en relació al foment de la participació i el compromís social, la promoció de lideratge horitzontal per part de les entitats, així com també la seva influencia en la millora de les competències professionals i d’èxit educatiu dels infants i joves que hi participen. Finalment, també es demostra la seva contribució a la construcció de xarxes de suport social pels infants i les seves famílies.

La promoció de la participació que aquestes entitats i activitats desenvolupen produeix efectes en la ciutadania i en els barris on actuen, especialment es mostren beneficis relacionats amb la millora de les relacions interpersonals, grupals i del veïnatge, així com també l’augment de la confiança de la ciutadania en les institucions, gràcies al paper mediador de les entitats i a la seva capacitat de mobilització social.

Així mateix, aquestes activitats també fomenten la cooperació i la coresponsabilitat entre els veïns i veïnes i entre els voluntaris i/o els professionals, promovent en els infants, adolescents i joves un major compromís social que reporta benestar i capacitat d'activació política.

Un altre aspecte també significatiu, destacat a l’estudi, és la promoció de lideratge horitzontal que promouen aquest tipus d’entitats en els barris analitzats. Lideratge que permet la interacció entre grups i persones diferents, que comparteixen alguna fita en comú, però també un tipus de lideratge que requereix d’un model de treball en xarxa cooperatiu i coresponsable.

Tanmateix les entitats i activitats de lleure i d'acció socioculturals mostren una incidència positiva en la millora de les competències professionals (treball en equip, comunicació o iniciativa i autonomia) i en les competències d’èxit educatiu (competències matemàtiques, competències socials i cíviques,...) dels participants, contribuint així a la igualtat d'oportunitats.

Finalment, destacar també a partir de les dades obtinguts en l'estudi, com les activitats esmentades incideixen de forma rellevant en el desenvolupament de les xarxes de suport social, tant dels infants i adolescents que participen en elles com de les seves famílies. Alguns dels elements que ens ajuden a definir aquest tipus de suport social són: la capacitat de fomentar la relació entre generacions i cultures, la utilització de l'espai públic com a font d'interconnexió entre equips i programes i la percepció de seguretat i confiança en les institucions i en la vida dels barris per part de la ciutadania.

Els resultats obtinguts en la recerca ens mostren, per tant, com les activitats i entitats de lleure i d’acció sociocultural poden ser espais i contextos socioeducatius que ajuden a la promoció i el desenvolupament de la cohesió social als barris, on existeixen aquest tipus d’activitats. D'aquí la necessitat de seguir investigant i aprofundint en aquest àmbit d'estudi, des de i amb la comunitat i com un repte urgent en les nostres societats actuals, especialment per a la infància i l'adolescència.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article