Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme

  • logo
    logo
  • CDIAP de Mataró
    CDIAP de Mataró
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme

Àrees de treball del CDIAP

Treball amb la comunitat.
Diagnòstic biopsicosocial.
Atenció directa.

Esquema organitzatiu

Equip professional:

- Psicòlegs.
- Logopedes.
- Fisioterapeutes.
- Psicomotricistes.
- Treballador social.
- Neuropediatra.
- Personal administratiu.

Un psiquiatre realitza la supervisió a l'equip.

Espais  de reunió setmanals i/o quinzenals:

- Espai de supervisió. Aprofundir en la comprensió de les dinàmiques emocionals de les persones a les que s'atén. 

- Reunió diagnòstica. Elaboració del diagnòstic multidisciplinari i el pla terapèutic.

- Espai de revisió de casos. Repàs de l'evolució dels tractaments dels casos atesos.   

- Espai d’assessorament tècnic. Es tracten aspectes tècnics referents  als casos atesos, dubtes, temes d’organització relatius a l’atenció que donem, etc.      

- Reunions per especialitats. Espai de coordinació entre els diferents companys d’una mateixa disciplina professional :psicòlegs, logopedes, psicomotricistes i fisioterapeutes.

Circuit d'Atenció del CDIAP Maresme


Las famílies poden arribar-hi per iniciativa pròpia dels pares o be ser-hi adreçats per serveis mèdics, centres hospitalaris, centres escolars, escoles bressol, serveis socials i altres serveis  d’atenció a la infància.

Poden sol·licitar una hora de primera visita  a la secretaria del CDIAP telefònicament o en persona.

1. Entrevista d'acollida

Un psicòleg del servei realitza l'entrevista d'acollida a la família. L'objectiu és recollir tota la informació sobre les dificultats manifestes del nen i sobre la forma en que els pares ho estan vivint. S'acull la demanda de la família i si el professional o creu, és pot reformular conjuntament la demanda.

S’inicia la recollida de dades de l’anamnesi, que s’anirà complementant al llarg del procés diagnòstic.

S’explica de forma clara i precisa a la família, la manera com es continuarà el procés diagnòstic que acabem d’iniciar. També s’informa als pares de les característiques del servei al que s’han adreçat.

2. Atenció per part d'un professional

El professional assignat realitzarà vàries observacions amb el nen i la família per complementar l’anamnesi amb les dades que consideri rellevants des de la seva disciplina professional. Per fer-ho, contactarà amb altres professionals externs al servei com pediatres, educadors de l'escola bressol, personal del centre hospitalari i de serveis socials. Aquests contactes es realitzen sempre amb el consentiment de la família.

Valorarà si es necessari que un, o més, professionals  del servei  facin observacions des d’una altra disciplina, per a complementar el coneixement del cas i mirarà d’elaborar una aproximació diagnòstica basant-se en les seves observacions.

3. Període de diagnostic

Quan el professional acaba la primera diagnosi, el cas es tracta a la reunió setmanal. Els diferents professionals intervenen en la roda diagnòstica, i s'elabora el diagnòstic multidisciplinar del cas.

El diagnostic és el resultat de la recollida de la informació, la síntesi de la observació i el resultat de les diferents proves i test que s'han pogut realitzar i del debat entre els professionals que es du a terme.

El diagnòstic segueix els criteris de la Classificació diagnòstica 0-3,  segons el DSM-IV, si es necessari, i segons els criteris de la ACAP (Associació Catalana D’Atenció Precoç). Així mateix es valoren les característiques específiques de la família i l’entorn social.

Amb tot això s’elabora un pla de treball específic.

Aquest pla de treball  té en compte les dificultats i competències de l’infant així com del seu nucli familiar, l’edat del nen, els recursos socials que  ofereix el seu entorn, etc.

S'acorda, amb l'equip, el terapeuta que retornarà la informació de l'equip de professionals i el diagnòstic a la família. Es realitzarà a l’ entrevista de devolució.

També s'acorda qui serà el terapeuta que durà a terme l’atenció d’aquell cas, quin tipus de tractament i quina durada tindrà, la freqüència de visites i el tipus d’atenció que es realitzarà (nen, a la família, individualment, en grup, etc). També es marcarà una data de revisió, que ha de ser entre 3 i 6 mesos després d'iniciar l'atenció.

S'haurà de preveure la intervenció o no d'altres professionals d’altres disciplines  a part del terapeuta responsable.

4. Període de tractament

Comença amb l’entrevista de devolució posterior al “contracte terapèutic” amb els pares, que marca uns acords mínims amb els pares.

Les formes de tractament que actualment utilitzem son:

-Tractament individual amb el nen. I es fan entrevistes continuades amb la família
-Tractament de família. Exclusivament o com a complement de la atenció directa al nen.
-Seguiment de casos. Consistents en controls.
-Tractament en grup reduït amb dos terapeutes. També entrevistes amb la família.
-Suport a l’escola i contactes amb altres professionals. Es realitza a tots els casos que hi ha.
-També realitzem grups específics a la piscina (teràpia aquàtica) per a nens amb greus trastorns motrius.

El tractament el realitza un sol terapeuta menys quan es tracta de treball en grup.

Poden intervenir altres terapeutes a requeriment del responsable per a realitzar controls d’àrees específiques.

El terapeuta revisa i supervisa periòdicament l’evolució del cas per aprofundir en la comprensió del mateix. Si com a resultat d’aquestes revisions es veiés oportú fer un canvi en l’orientació que s’ha donat al tractament fins a aquell moment, el terapeuta ho proposaria i justificaria a la família abans de portar-ho a terme.

Amb la necessària anticipació, es prepara, amb els pares i amb l’infant, la finalització de l’atenció en el CDIAP.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

mustapha dinari gerona
1.

yo kiro me dericho si kiremo vosotros pourqe tarda me mocho tempo

  • 0
  • 0

Comenta aquest article