El bo social: un descompte de la factura de la llum per prevenir la pobresa energètica

Les persones amb un llindar de renda baix o altres vulnerabilitats poden sol·licitar entre un 25 i un 40% de rebaixa


Amb el suport de  

Les dificultats econòmiques per fer front a les factures energètiques és una realitat que pateixen milers de persones i famílies. Sigui per situacions de vulnerabilitat social o problemes derivats d’un mal aïllament de l’habitatge, tothom pot patir pobresa energètica, i més en aquest nou context de crisi social i econòmica derivat de la Covid-19, quan la precarietat de moltes famílies creix mes rere mes.

La factura elèctrica és la que causa més maldecaps i problemes a les llars en situació de vulnerabilitat. Això succeeix perquè una part de la factura no correspon al consum, sinó simplement a l’accés a l’energia i a impostos, un problema derivat del model energètic estatal. Hi ha qui utilitza espelmes per no utilitzar bombetes, cubells per portar l’aigua i estalviar la bomba que la fa circular per les canonades; hi ha qui va a la biblioteca a consultar internet i carrega el mòbil en llocs públics.

Aquestes realitats evidencien que els drets energètics —tenir llum, aigua i gas és un dret bàsic, tal com recull la Llei 24/2015, que prohibeix a les companyies taller el subministrament de les llars vulnerables— no estan sent exercits per una part de la població, la més vulnerable.

Hi ha mecanismes per fer-hi front? La resposta és sí. Un d’ells és el bo social, un descompte que s’aplica a la factura de l’electricitat i que pot ser del 25% o del 40% en funció de la situació econòmica dels usuaris. Aquest bo té com a objectiu protegir les persones o famílies que tenen dificultats per pagar les factures de la llum mentre duri la seva situació de vulnerabilitat.

Qui es pot beneficiar?

El bo social l’ha de sol·licitar la persona titular del contracte del subministrament elèctric. Els ingressos són determinants perquè es declari una situació de vulnerabilitat i per fixar el tipus de descompte. La referència que es té en compte per determinar el grau de vulnerabilitat és l’IPREM, un indicador públic de renda d’efectes múltiples. En funció d’aquest indicador es considera a la persona o unitat familiar com a consumidor vulnerable (25% de descompte), consumidor vulnerable sever (40% de descompte).

Els col·lectius afectats per la Covid-19 també poden demanar un descompte del 25% en la seva factura de la llum

A conseqüència de la crisi, la bonificació s’ha ampliat a un nou col·lectiu. Es tracta d’autònoms, aturats, persones afectades per ERTE, o persones que hagin vist reduïda la seva jornada per motius de conciliació, i també per aquelles que amb altres circumstàncies similars han tingut una pèrdua substancial d’ingressos. En aquests casos, el descompte aplicable serà del 25%.  

Per poder beneficiar-se la persona consumidora ha de tenir contractada una potència igual o inferior a 10 kW i que sigui en contracte domèstic; ha d’estar acollit a una de les modalitats de tarifa de Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i ha d’estar empadronat a l’habitatge que rep el subministrament.

Quins són els requisits per a cada descompte?

Per optar a un 25% de descompte cal complir uns requisits específics. Les unitats familiars amb cap menor a càrrec han de tenir una renda anual igual o inferior a 1,5 vegades l’IPREM. Les unitats familiars amb un menor a càrrec han de tenir una renda igual o inferior a dues vegades l’IPREM. En el cas de les unitats familiars amb dos menors o més a càrrec, han de tenir una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM. Totes les famílies nombroses poden tramitar el bo social, sense cap excepció. Finalment, els pensionistes seran beneficiaris del bo social quan tots els membres de la unitat familiar perceben la pensió mínima i no tenen altres ingressos que superin els 500 euros.

Pel que fa al 40% de descompte, va dirigit a les persones o unitats familiars amb una renda igual o inferior al 50% del que es requereix als consumidors vulnerables, a les famílies nombroses amb una renda igual o inferior a dues vegades l’IPREM i als pensionistes quan tots els membres de la unitat familiar perceben la pensió mínima i no percebin altres ingressos que superin els 500 euros, amb una renda inferior a dues vegades l’IPREM.

Els nous beneficiaris a causa de la Covid-19 poden optar a un 25% de descompte en la seva factura, sempre que les unitats familiars amb cap menor a càrrec tinguin una renda anual igual o inferior a 1,5 vegades l’IPREM, les unitats familiars amb un menor a càrrec tinguin una renda igual o inferior a dues vegades l’IPREM i les unitats familiars amb dos o més menors a càrrec tinguin una renda igual o inferior a 2,5 vegades l’IPREM. Aquest col·lectiu pot demanar el bo social de manera excepcional i temporal fins al 30 de juny del 2021.

La factura de la llum és la que més maldecaps comporta a les famílies amb situacions vulnerables | Save the Children

Com es tramita el bo social?

Per sol·licitar el bo socials, cal fer els tràmits directament amb la comercialitzadora de referència. Es poden fer per diferents vies: telemàticament, per correu electrònic, presencialment i per correu postal. No obstant això, des de qualsevol dels 11 Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona (PAE), impulsats per l’Ajuntament de Barcelona per donar resposta a la pobresa energètica a la ciutat, ofereixen ajuda per tramitar el bo i recopilar tota la informació necessària que acrediti la situació de vulnerabilitat social.

Els documents que cal presentar són aquests: una sol·licitud complimentada del bo social signada per tots els membres majors de 14 anys de la unitat familiar; una factura de l’electricitat; el DNI de la persona titular i el de tots els membres majors de 14 anys; el llibre de família o títol de família nombrosa; un certificat d’empadronament de la persona titular i el certificat de circumstàncies especials. A més a més, els col·lectius afectats per la crisi de la Covid-19 han d’aportar en cas de situació legal d’atur, el certificat emès per l’entitat gestora de les prestacions, i en cas de cessament d’activitat d’autònoms, el certificat emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

La durada del bo social és de dos anys, i passat aquest període de temps, caldrà renovar-lo 

Quan es fa efectiu el descompte?

El bo social s’aplica a partir de la factura següent després d’haver-lo sol·licitat, o si aquesta arriba en menys de 15 dies des de la sol·licitud s’aplica immediatament a la posterior. Té una durada de dos anys, sempre que es segueixin complint els requisits. Un cop passat aquests dos anys, cal renovar-lo. En el cas dels col·lectius afectats per la pandèmia, la companyia ha de donar una resposta en cinc dies hàbils. 

Quines empreses ofereixen accés al bo social?

És necessari que el contracte energètic sigui amb una de les comercialitzadores de mercat regulat. A Catalunya les empreses que disposen del bo social són: Energía XXI Comercialitzadora de Referencia (Grup Endesa), Comercialitzadora Regulada, Gas&Power, . (Grup Naturgy), Curenergia Comercializador de Último Recurso, (Grup Iberdrola), Baser Comercializadora de Referencia; Régsiti Comercializadora Regulada; Comercializador de Referencia Energético, (Grup CHC); Teramelcor; Energía Ceuta XXI; iComercializadora de Referencia.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article