El registre de sol·licitants: la porta d’entrada a l’habitatge protegit

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona centralitza en un mateix registre les sol·licituds per accedir a pisos protegits de promocions privades i públiques


Amb el suport de  

Inscriure’s al Registre de Sol·licitants és el primer pas per poder accedir a un habitatge de protecció oficial a Barcelona. Un cop inscrit com a sol·licitant, la persona o unitat de convivència interessada pot optar a habitatges en règim de lloguer, compra o dret de superfície. El principal avantatge d’aquest registre, desenvolupat pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, és que centralitza les dades dels diversos perfils de sol·licitants i permet participar en totes les convocatòries que s’obrin, tant per part de promotors privats com de promotors públics.

A Barcelona hi ha una gran diversitat d’habitatges de protecció oficial (HPO). Aquests poden ser de lloguer, de venda o de dret superfície; aquesta última una modalitat on el sòl continua sent públic mentre que l’immoble passa a ser propietat de la persona beneficiada durant un període de 75 anys abans de tornar a mans de l’Ajuntament. Per altra banda, el tipus de qualificació de l’habitatge determina també el nivell d’ingressos màxim que pot tenir la persona o unitat de convivència sol·licitant segons l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), i, en aquest sentit, el pis protegit pot ser de règim especial, règim general o règim concertat. A més, els HPO poden ser promoguts per agents privats o per agents públics, com l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). 

“El registre val per a qualsevol mena d’habitatge protegit”, explica Esther Ródenas, directora tècnica del registre

Sigui com sigui, la porta d’entrada a qualsevol d’aquestes modalitats d’HPO és la inscripció al ‘Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Barcelona’, per part de les persones o unitats de convivència interessades. “El registre val per a qualsevol mena d’habitatge de protecció oficial, sigui dut a terme per privats com per públics. Poden ser de venda com de lloguer, poden ser de preu concertat com no”, explica la directora tècnica del Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges de l’Ajuntament de Barcelona, Esther Ródenas. 

El registre, que és una de les mesures previstes a la llei del dret a l’habitatge (Llei 18/2007), és de caràcter permanent i, per tant, les persones interessades a accedir a un HPO poden inscriure’s en qualsevol moment, hi hagi o no convocatòries obertes. La sol·licitud d’inscripció es pot fer per internet a través de la pàgina web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, a través del telèfon d’informació i tramitació de l’Ajuntament o a qualsevol de les oficines de l’habitatge de Barcelona. Un cop resolta la sol·licitud, la inscripció al registre té una vigència d’un any, la qual es podrà renovar en el cas de no haver accedit a un habitatge protegit en aquell període de temps. 

Tant les persones que sol·liciten un HPO per viure-hi soles com les sol·licitants principals que formen part d’una unitat de convivència han de complir una sèrie de requisits per poder estar inscrites al registre. “Hi ha una sèrie de requisits per poder estar inscrits que, bàsicament, és no tenir cap propietat i no superar un límit màxim d’ingressos. També estar empadronat a Barcelona (com a mínim la persona que és sol·licitant principal d’aquella unitat de convivència) i ser major d’edat o menor d’edat emancipat”, assenyala Ródenas.

Estar empadronat i que els ingressos de no superin les 6,5 vegades l’IRSC són dos dels requisits per estar inscrit

El límit màxim d’ingressos d’una unitat de convivència per a poder optar a un HPO depèn de la modalitat o les modalitats per a les quals s’opti en el moment de la sol·licitud i ve determinada per l’IRSC. En aquest sentit, els habitatges de règim concertat tenen un topall màxim de 6,5 vegades l’IRSC, els de règim general de 5 vegades l’IRSC i els de règim especial de 2,5 vegades l’IRSC. No obstant això, en el cas que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, s’aplica el valor corresponent al tram següent de la taula d’ingressos. 

A més dels requisits per poder-se inscriure al registre de sol·licitants, també hi ha una sèrie de circumstàncies que poden excloure una persona de poder inscriure’s. Aquestes són que en dues ocasions la persona sol·licitant renunciï a l’habitatge adjudicat sense una causa raonable justificada, que es constati l’incompliment originari d’alguna de les condicions que van fer possible la inscripció del sol·licitant en el registre o que aquesta persona ja sigui adjudicatària d’un HPO. 

Els habitatges protegits poden ser en règim de lloguer, venda o dret de superfície | Ajuntament BCN

Com es fa l’adjudicació?

Un cop la persona sol·licitant hagi rebut la resolució administrativa d’acceptació d’inscripció al registre, ja pot participar en les convocatòries d’adjudicació d’HPO que s’obrin a partir d’aquell moment. Per participar en una convocatòria, la persona inscrita al registre ha de demanar expressament ser tinguda en compte, presentant una sol·licitud a una de les Oficines d’Habitatge que hi ha a cada districte. Totes les convocatòries es publiquen a la web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sempre abans que la promoció estigui acabada i un cop s’hagi fet ja la qualificació provisional dels habitatges.

Per participar en una convocatòria, la persona inscrita al registre ha de demanar-ho expressament 

Per fer les adjudicacions hi ha dues vies: per sorteig o per barem. En el cas del sorteig, s’assigna un número a cada persona inscrita en la convocatòria i un sistema informàtic sorteja, de forma aleatòria, l’adjudicació de l’habitatge. Un procés que es fa davant de notari i avalat pel Col·legi de Pèrits Informàtics de Catalunya, com destaca Ródenas. En el cas de les adjudicacions per barem, en canvi, les bases de cada convocatòria estableixen una sèrie de criteris amb valoracions determinades, a partir de les quals es fa una avaluació del perfil de cada sol·licitant. D’aquesta manera, la llista de sol·licitants s’ordena segons els punts que hagin sumat, atorgant els habitatges a aquelles persones que tinguin millors puntuacions.

En el cas de les promocions públiques, el pla d’habitatge de Barcelona estableix que un 25% dels habitatges s’han de reservar per persones que siguin del territori on es fa la promoció, un 30% es destina a joves de menys de 35 anys, un 10% a famílies monoparentals i entre un 3% i un 5% a habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En el cas de les promocions privades, en canvi, el promotor pot determinar “si el que vol és que totes les persones siguin del territori o que els habitatges amb preu màxim es destinin al col·lectiu de joves”, com assegura Ródenas.

A les promocions públiques es reserva un 30% d’habitatges per a joves i un 10% per a famílies monoparentals

Així, els promotors privats acostumen a dur a terme els seus propis procediments d’adjudicació —tot i que les convocatòries també es poden trobar a les pàgines web del Consorci de l’Habitatge de Barcelona i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya—, els quals acostumen a ser per sorteig. En qualsevol cas, però, les persones que participen en aquestes convocatòries han d’estar inscrites al registre de sol·licitants i en el cas concret dels habitatges en règim de lloguer és el consorci qui proporciona als promotors privats els llistats de les persones que compleixen els requisits del procediment d’adjudicació.

Un cop s’ha fet el procés d’adjudicació, el Consorci de l’Habitatge publica a la seva pàgina web els llistats provisionals de les persones que han obtingut un HPO, les quals també reben una notificació perquè s’adrecin a l’Oficina d’Habitatge perquè es pugui comprovar definitivament que compleixen tots els requisits, tant de participació en la convocatòria com d’inscripció al registre. “Llavors, si compleixen, és quan es fa la resolució d’adjudicació i s’envia al promotor corresponent els diferents expedients amb l’adjudicació”, afirma Ródenas. 

Quan ja s’han fet les comprovacions necessàries, es procedeix a fer l’adjudicació definitiva de l’HPO —el llistat de la qual també es publica a la web del consorci— i es torna a citar a les persones i unitats de convivència beneficiades per concretar els detalls dels immobles adjudicats. Després, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya fan el visat del contracte, per posteriorment signar-ho, en el cas dels habitatges de lloguer. En el cas dels de dret de superfície, s’envia la documentació al banc perquè pugui aprovar la hipoteca. Per arribar a aquest punt, però, cal que la persona hagi estat inscrita al Registre de Sol·licitants, que és la porta d'entrada per accedir a qualsevol mena d'habitatge de protecció oficial.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article