La Comissió Europea presenta el programa de la UE per als drets del menor

Com pot ajudar la UE a protegir els drets dels menors als tribunals? Com podem garantir que les decisions sobre els casos transfronterers de custòdia es compleixin el més ràpidament possible? Com podem evitar que els menors sigui assetjats a Internet? La Comissió Europea ha presentat avui un programa de la UE per enfortir els drets dels menors posant en pràctica els principis de la Carta dels Drets Fonamentals de la UE. Inclou una sèrie d’accions concretes a les quals la UE pot aportar un valor afegit en polítiques de seguretat i benestar del menor, entre elles la promoció d’una justícia més adaptada als menors, informant-los millor sobre els seus drets i fent una Internet més segura per a ells.

La vicepresidenta i comissària de Justícia de la UE, Viviane Reding, ha declarat que “els drets del menor són drets fonamentals. La UE i els seus 27 Estats membres han de garantir que els menors estiguin protegits. Concretament, una justícia adaptada als menors ha de garantir que els seus drets siguin tinguts en compte davant l’administració de justícia, siguin víctimes o sospitosos, o en el cas que els seus pares es divorciïn i no hi hagi acord sobre la custòdia”.

El vicepresident Antonio Tajani ha insistit en la necessitat de lluitar contra l’explotació sexual dels menors relacionada amb el turisme i ha declarat que "l’explotació sexual és un delicte, una violació brutal de la dignitat humana i de la integritat física i mental dels menors. En aquest àmbit necessitem estratègies comunes, cooperació internacional, campanyes de sensibilització i mesures contundents”.

El programa presentat avui enumera onze accions que la Comissió posarà en marxa els propers anys. La iniciativa vol confirmar el ferm compromís de les institucions de la UE i dels Estats membres a promoure, protegir i respectar els drets del menor en totes les polítiques de la UE i obtenir resultats concrets. Al futur, les polítiques de la UE que afectin directament o indirectament els menors hauran de dissenyar-se, aplicar-se i supervisar-se tenint en compte el principi de l’interès dels menors.

Els menors poden haver d’afrontar obstacles seriosos quan es troben davant l’administració de justícia. Els seus drets poden corre perill si l’administració de justícia no s'hi adapta. A més, els menors vulnerables –per exemple els que han crescut en la pobresa o l’exclusió social, o els que pateixen alguna discapacitat– requereixen una protecció especial. La Comissió tindrà especialment en compte els menors en la seva proposta de protecció de les víctimes de la delinqüència, proposarà salvaguardes per als menors sospitosos i revisarà les normes actuals sobre els casos transfronterers de custòdia.

La Comissió protegirà activament i capacitarà els menors, com a usuaris de les tecnologies d’Internet, per contrarestar el ciberassetjament, la captació, l’exposició a continguts perjudicials i altres experiències desagradables de la utilització d’aquestes tecnologies. Per sensibilitzar i promoure la ciutadania activa entre els menors, crearà una finestreta única per a menors al portal EUROPA amb informació fàcilment accessible sobre els drets del menor i les polítiques de la UE.

L’acció de la Comissió sobre els drets del menor forma part dels esforços per aplicar la Carta dels Drets Fonamentals, que és jurídicament vinculant per a les institucions de la UE, a l’hora de proposar legislació i per als Estats membres a l’hora d’aplicar-la. L’octubre passat, la Comissió va adoptar una estratègia per aplicar de manera eficaç les disposicions de la Carta (IP/10/1348). El mes que ve es publicarà el primer informe anual sobre els drets fonamentals, en el qual es repassaran també els avanços en l’aplicació dels drets del menor.

Antecedents

El Tractat de Lisboa exigeix que la UE promogui la protecció dels drets del menor, que formen part dels drets fonamentals que la UE s’ha compromès a respectar en virtut de l’article 24 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. A més, els 27 països de la UE han ratificat la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets del Menor.

L’Estratègia Europa 2020 (IP/10/225) i el Pla d’Acció de la Comissió per aplicar el Programa d’Estocolm (IP/10/447) estableixen una visió de l’Europa del segle XXI en la qual els menors d’avui tindran una millor educació i un millor accés als serveis i als recursos que necessiten per créixer, com també una sòlida protecció dels seus drets.

Més informació

Drets dels menors a la UE. 
Notícies de la DG Justícia.
Pàgina de Viviane Reding, vicepresidenta i comissària de Justícia, Drets Fonamentals i Ciutadania. 


ANNEX

Panorama de les onze accions

La Comissió ajudarà a que les administracions de justícia de la UE s’adaptin millor als menors i s'asseguri el seu benestar, concretament:

1. Adoptant, el 2011, una proposta de Directiva sobre els drets de les víctimes que augmenti la protecció d’aquestes, incloent els menors.

2.  Presentant, el 2012, una proposta de Directiva sobre salvaguardes especials de les persones sospitoses o acusades vulnerables, inclosos els menors.

3. Revisant, abans del 2013, la legislació de la UE que facilita el reconeixement i la obligatorietat de les decisions sobre responsabilitat parental, per garantir, en interès del menor, que les decisions es puguin reconèixer i executar el més ràpidament possible, inclòs, en cas necessari, l’establiment de normes mínimes comunes.

4. Promovent l’aplicació de les Orientacions del Consell d’Europa de 17 de novembre de 2010 sobre la justícia adaptada als menors i tenint-les en compte als futurs instruments jurídics civils i penals.

5. Fomentant activitats de formació per a jutges i altres professionals a escala europea pel que fa a la participació adequada dels menors a les administracions judicials.

6. Donant suport a l’intercanvi de bones pràctiques i la millora de la formació per a tutors, autoritats públiques i altres persones que estiguin en estret contacte amb menors no acompanyats (2011-2014).

7. Prestant especial atenció als menors en el context del Marc de la UE per a estratègies estatals d’integració dels gitanos, que s’adoptarà la primavera de 2011 i fomentarà especialment l’ús més eficaç dels Fons Estructurals per a la integració d’aquest poble.

8. Fomentant la línia directa 116 000 per a casos de nens desapareguts i els mecanismes d’alerta i oferint suport a tots els Estats membres per garantir-ne la ràpida introducció i el funcionament (2011-2012).

9. Donant suport als Estats membres i altres interessats per enfortir la prevenció, la capacitació i la participació dels menors en relació amb les tecnologies d’Internet i contrarestar el ciberassetjament, l’exposició a continguts perjudicials i altres riscos, concretament a través del Programa per a una Internet més Segura i la cooperació amb la indústria mitjançant iniciatives autoreguladores (2009-2014).

10. Continuant l’aplicació de les Orientacions de 2007 sobre la protecció i la promoció dels drets dels menors, centrades en la lluita contra totes les formes de violència contra ells. La UE avaluarà també l’aplicació d’aquestes Orientacions i aplicarà les Directrius de la UE sobre els nens i els conflictes armats basant-se en l’estratègia d’aplicació revisada de 2010.

11. Establint, durant 2011, una finestreta única a EUROPA amb informació per a infants sobre la UE i els drets dels menors. La Comissió invitarà les altres institucions de la UE a participar en aquesta iniciativa.