Pla de ciutadania i de les migracions: Horitzó 2016 (Generalitat de Catalunya)

El Govern ha aprovat el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 (PCM), que té per màxim objectiu gestionar l’acollida i la integració de les persones migrades a Catalunya. El PCM és un document estratègic i programàtic que recull totes les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat per mitjà dels diferents departaments, sovint en col·laboració amb altres actors com els ens locals, els agents socials o les organitzacions de la societat civil.

El Pla està estructurat en cinc eixos transversals, que es desenvolupen a través dels respectius programes:

  • I. Polítiques migratòries i context socioeconòmic (8 programes): advoca per una política integral, de llarg recorregut, amb tots els actors implicats, coherent amb les estratègies nacionals i que, al mateix temps, satisfaci les necessitats de la ciutadania a l’exterior. En un escenari molt difícil per a la població immigrada resident a Catalunya, la formació destaca com a element clau per a la igualtat d’oportunitats.
  • II.Identificació-emigració (5 programes): la cultura pública comuna s’ha de bastir en el marc d’un espai de comunicació, convivència, reconeixement i participació, per tal que la nació catalana continuï essent el referent de tota la població que hi viu i hi treballa.
  • III. Convivència i cohesió social (8 programes): entre d’altres, el PCM aposta per recuperar la memòria migratòria de Catalunya, per donar més protagonisme als nous catalans d’origen immigrat i per sensibilitzar el conjunt de la població, de cara a evitar discursos excloents i lluitar contra la discriminació.
  • IV. Infants i joves (2 programes): es pretén l’anivellament en la infància i la joventut independentment de l’origen familiar i la nacionalitat, tenint en compte les dificultats, dèficits i necessitats específiques que poden tenir els fills de la immigració pel que fa a l’educació, la salut, la legalitat, el món laboral i la participació ciutadana.
  • V. Transició nacional (1 programa): els moviments migratoris han donat força demogràfica al país, han permès més creixement econòmic i també han contribuït a reforçar la identitat nacional. El repte de decidir, conjuntament, si Catalunya ha d’esdevenir un estat independent es considera una oportunitat única per reforçar la cohesió social.
Llegiu sencer el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016.