Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA informa que és titular del lloc web D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és l'ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA, amb CIF G63274534 i domicili social al C/ Lluís Companys, 26 – 08401 Granollers (Barcelona), inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat, amb el número 14595/2003. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'entitat és: [email protected].

ISSN 2604-7365

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de l'ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de l'ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. El lloc web de l'ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per l'ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per l'ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués  sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.


PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA amb CIF G63274534 i domicili social situat en C/ Lluís Companys, 26 – 08401 Granollers (Barcelona), amb la finalitat de atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les
finalitats esmentades.

ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic [email protected].

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu [email protected] o al telèfon 902.877.192.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
 

Tots els drets reservats.
En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA.

Per aquest motiu, L'editorial, als efectes previstos a l'article 32.1, paràgraf segon del vigent TRPLI s'oposa expressament a que qualsevol dels continguts d'aquesta web o parts d'aquesta obra siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra només pot realitzar-se amb l'autorització dels seus titulars, llevat d'excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos si necessiteu reproduir o escanejar fragments d'aquesta obra (www.conlicencia.com) o poseu-vos en contacte amb els telèfons 91 702 19 70 o 93 272 04 47.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ASSOCIACIÓ XARXA DIGITAL CATALANA té el seu domicili en Barcelona, Espanya.Amb l'assessorament legal de Gefa Preven