Canvis en el currículum escolar: el nou esborrany planteja avaluacions a final de curs i canviar el concepte del suspens

Proposa que els centres puguin decidir sobre l’organització i ensenyament de les llengües segons la seva realitat


L'esborrany del nou currículum de primària i secundària que treballa el Departament d'Educació planteja avaluacions només a final de curs i canviar la nomenclatura d'aquestes avaluacions. A primària, hi haurà una avaluació a final de segon, quart i sisè. A secundària es faran al final de cada curs.

Aquestes avaluacions també canvien la nomenclatura i passaran a ser ‘assoliment excel·lent’, ‘assoliment notable’, ‘assoliment satisfactori’ i ‘en procés d'assoliment’, eliminant l'actual insuficient o suspens. I és que l'esperit del nou decret és l'ensenyament globalitzat i per competències. A més, diu que en base a l'autonomia de centres, aquests podran determinar l'organització i ensenyament de les llengües segons la seva realitat.

Pel que fa a les avaluacions, es concreta que en les actes oficials, i per adequar-se al que estableix el Ministeri d'Educació, si és necessari, s'hauran de posar les notes com a ‘excel·lent’, ‘notable’, ‘bé’ i ‘insuficient’.

El text menciona que l'avaluació ha de ser “global, contínua i formativa” i tindrà en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge. En cas que el progrés de l'alumne no sigui el previst, s'establiran mesures i suports d'atenció educativa amb l'objectiu que el menor adquireixi els aprenentatges “imprescindibles” per continuar el procés educatiu. Si les dificultats persisteixen, caldrà planificar mesures i suports de diferents graus d'intensitat amb la col·laboració i assessorament de diversos professionals.

L'equip docent, coordinat pel tutor o tutora del grup, acordarà les qualificacions de forma col·legiada en relació a quart i sisè de primària i a cada curs d'ESO. Aquesta sessió pot coincidir amb la del tercer trimestre. Ho farà donant continuïtat a les reunions d'avaluació trimestral. Tot i això, les famílies podran conèixer el desenvolupament del seu fill gràcies a informes qualitatius escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altre mitjans que es considerin oportuns.

Pas de curs automàtic a 1r, 3r i 5è

L'equip docent decidirà en finalitzar cada cicle, en el cas de primària, i cada curs, en el de secundària, el pas de curs o la promoció de l'alumnat. En canvi, aquest pas de curs és automàtic a 1r, 3r i 5è de primària. La decisió que un alumne romangui un any més en el mateix curs a segon, quart i sisè o als diferents cursos d'ESO té caràcter “excepcional” i requereix de l'elaboració d'unes orientacions personalitzades i d'una proposta de mesures o suport. A més, la decisió que un alumne estigui un any més en un mateix curs només es pot adoptar una vegada durant cada etapa.

D'altra banda, les proves de competències bàsiques passaran a fer-se a quart de primària i segon d'ESO i no a sisè i quart d'ESO com fins ara. Tot i això, en aquests dos darrers cursos es farà una avaluació a una mostra d'alumnes per conèixer les competències adquirides al llarg de l'etapa educativa.

Règim lingüístic

La proposta diu que el règim lingüístic de l'educació bàsica es regeix per la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i per les disposicions reglamentàries de desplegament en les quals s'estableix que la llengua catalana és la llengua de comunicació i vehicular de referència dins dels centres i en la relació amb l'entorn. L'objectiu és finalitzar l'etapa obligatòria amb el ple domini del català, el castellà i l'occità a l'Aran.

No obstant això, el text afirma que els criteris per a l 'organització de l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües i per al seu tractament i ús es determinaran, en el marc de l'autonomia de centres, tenint en compte la composició lingüística de l'alumnat i la realitat sociolingüística de l'entorn de cada centre. Afegeix que es farà ús de les metodologies d'aprenentatge més adequades per a cada situació.

Principis pedagògics

Entre els principis pedagògics reflectits a la proposta, hi ha la necessitat de treballar la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, l'ús de les matemàtiques en context, la comunicació audiovisual, l'alfabetització digital, l'emprenedoria social i empresarial, el foment de l'esperit crític i científic, el benestar emocional, l'educació en valors i la perspectiva de gènere.

En concret, aquesta perspectiva s'ha de treballar des de totes les àrees, matèries i àmbits, així com l'educació per la pau, la salut, la sostenibilitat i la prevenció d'actituds i comportaments violents o discriminatoris. El disseny del currículum ha de partir de la coeducació i incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal, així com incloure l'educació afectivosexual en totes les etapes.

Aquest esborrany s'ha fet arribar a les direccions dels centres educatius, que ara hauran de respondre una enquesta per si volen fer aportacions. I és que es tracta d'un document que no és definitiu i sobre el que encara s'està treballant.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article