El Síndic acusa les Administracions d'una pèrdua de qualitat en atenció social

El Síndic de Greuges ha adreçat a l’Administració un conjunt de recomanacions relacionades amb els processos de licitació, adjudicació i execució de contractes de gestió de serveis d’atenció a les persones.


Les propostes són el fruit d’una actuació d’ofici oberta a partir de la sol·licitud de diverses entitats que van demanar la intervenció del Síndic de Greuges davant de pràctiques contractuals que al seu parer posen en risc la qualitat dels serveis que reben els ciutadans i dificulten que moltes entitats puguin optar a gestionar aquests serveis en condicions sostenibles. El Síndic ha tingut en compte les consideracions i propostes fetes per aquestes entitats.

Així, el Síndic constata una tendència a aplicar una ponderació desequilibrada dels criteris d’adjudicació dels contractes amb una valoració de la proposta tècnica molt inferior a la de l’oferta econòmica.

També denuncia les pràctiques repetides per part de les empreses i entitats que opten a la licitació de reduir les ràtios de personal i de formació exigibles per a la tipologia de servei que ofereixen. De la mateixa manera, aquestes empreses i entitats també eliminen la referència als convenis laborals aplicables al sector, amb la finalitat de fixar un preu per servei inferior.

El Síndic recorda que és responsabilitat de les administracions titulars dels serveis garantir que les persones beneficiàries els rebin en les condicions adequades de qualitat i que es prestin de forma eficient. En aquest sentit, i des del respecte als principis bàsics de transparència i igualtat de tracte en la contractació pública, suggereix que es doni un tractament normatiu diferenciat a la contractació de serveis socials d’atenció personal.

A banda de convidar l’Administració a elaborar un marc legal singularitzat en la línia d’un codi de bones pràctiques, per combatre aquesta tendència el Síndic ha fet les propostes següents:

1. L’Administració hauria d’exigir al licitador, com a mínim, els mitjans humans i materials d’acord amb les normes que regulen el servei de què es tracti.

2. S’hauria d’incloure al plec de clàusules administratives els requisits de solvència tècnica de caràcter social quan calgués garantir una experiència prèvia.

3. El pressupost de licitació del servei a contractar hauria de permetre el compliment adequat del servei o la prestació.

4. Els plecs de condicions haurien de permetre l’aportació de millores en la gestió del servei per part dels licitadors. Aquestes propostes no haurien de ser només econòmiques.

5. Caldria defugir les millores econòmiques que constitueixin una rebaixa indirecta del pressupost.

6. Els licitadors que formulin propostes de millores econòmiques n’haurien de justificar la viabilitat davant l’òrgan de contractació.

7. S’haurien de considerar ofertes amb valors desproporcionats aquelles que comportin una rebaixa del pressupost de licitació en el percentatge que determini el plec de clàusules administratives particulars. Per definir l’oferta desproporcionada caldria tenir en compte l’aplicació dels costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent aplicable al sector d’activitat, i d’acord amb la ràtio de personal exigible segons les normes que regulen el servei.

8. Per garantir uns serveis d’atenció personal de qualitat, la puntuació dels criteris de les condicions tècniques i de qualitat de la prestació hauria de ser la màxima possible d’acord amb la naturalesa del servei i el marc legal aplicable, i caldria prendre com a objectiu una puntuació equivalent al 60% de la puntuació màxima. No haurien de resultar adjudicataris els licitadors que no assoleixin una puntuació mínima del 50% dels punts assignats als criteris de valoració no econòmics.

9. El plec de condicions administratives particulars hauria d’establir que les empreses proposades com a adjudicatàries proporcionessin una relació del personal destinat a l’execució del contracte.

10. Les administracions contractants haurien d’estudiar la possibilitat de garantir, amb els mecanismes disponibles en cada cas, els pagaments en els terminis establerts al contracte.

11. La prestació dels serveis a les persones de forma indirecta, mitjançant empresa contractada, no hauria d’eximir l’Administració titular del servei del deure de controlar-ne la qualitat i l’execució d’acord amb les condicions establertes contractualment.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article