I als 18 anys, què? Les mesures d’acompanyament al jovent de les entitats del tercer sector


Quan treballes a qualsevol recurs residencial que atén a adolescents propers a la majoria d'edat, sempre existeix una preocupació davant l'arribada de les seves majories d'edat: el o la jove tornarà al domicili del nucli familiar?; viurà amb alguna persona de la seva família extensa? Quan convivim amb joves migrats provinents de països d'arreu, tindrà algun suport d'amistat o familiar que els hi doni suport un cop assoleixin els 18 anys? Són situacions reals que motiven la preocupació dels professionals del sistema de protecció perquè la pregunta és: quants i quantes joves de 18 anys actualment són totalment autònomes per portar a terme una vida independent, en termes socioeconòmics i d'accés a l'habitatge? No n'existeix una contradicció entre els drets i deures civils que una persona té pel sol fet de ser major d'edat i les objectivables dificultats materials per exercir-los actualment?

A Catalunya s'ha legislat per a intentar donar resposta a les situacions abans descrites. La Llei 14/2010, de 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i l'adolescència estableix un conjunt de mesures de protecció per aquells nens, nenes i adolescents que es troben en una situació de desemparament i que són tutelats/des per l'Administració Pública. L'article 146 de l'esmentada llei estableix les mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal. Segons l'articulat, consisteix a “oferir acompanyament en la inserció sociolaboral i d'habitatge per garantir una preparació progressiva per a la independència personal,“sempre tenint present les necessitats formatives de cada un dels i les joves. D'altra banda, aquestes mesures de protecció poden ser acordades amb adolescents a partir dels setze anys, sempre amb el seu consentiment informat, que tinguin escasses opcions de retorn al nucli familiar d'origen, sense perspectiva de viure en altres nuclis convivencials i que es trobin en una possible situació de risc d'exclusió social un cop la persona assoleix la seva majoria d'edat.

En aquest marc, la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis lideren el Programa Itinerari Laboral (PIL, segons el seu acrònim). De la col·laboració i combinació d'experteses d'ambdues entitats neix la iniciativa d'aquest servei; la finalitat del qual és oferir una resposta integral a joves entre els 16 i 21 anys tutelats i extutelats per la Generalitat de Catalunya que, atès el baix nivell d'instrucció, la manca de trajectòria professional o la realització d'un procés migratori recent, presenten dificultats en la seva inserció sociolaboral. Així, es dissenya una actuació que dona resposta en els plànols de l'habitatge, l'acompanyament socioeducatiu, la formació, el lleure, el suport judicial en la documentació i l'acompanyament a la inserció laboral.

El Programa Itinerari Laboral (PIL 16-21) s'ha començat a desenvolupar a finals del 2018, atenen als i les joves en diverses comarques de Catalunya, a les quatre províncies, amb un encàrrec molt clar: donar cobertura a les necessitats d'orientació i suport en l'autonomia i emancipació dels i les joves; tant en la vessant residencial i formativa com en el foment de la seva inclusió social, comunitària i laboral.

La metodologia està centrada en les potencialitats dels i les joves, la seva participació activa assumint responsabilitats, i l'aprenentatge vivencial des de la mateixa experiència de vida. Sempre tenint present en l'itinerari individualitzat el procés que ha fet cada jove per arribar fins al programa, el seu moment i nivell competencial i l'establiment del seu projecte personal de vida.

Als PILS 16-21 de la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis treballem des de tres equips transversals: l'equip socioeducatiu residencial, l'equip sociolaboral i l'equip formatiu. Entenem que l'acompanyament i suport que donem als joves ha de tenir la mirada posada en la globalitat de la persona; reforçant així tot allò que externament al projecte els i les joves encara no poden assolir per si mateixos.

Treballem des dels territoris per tal d'afavorir el coneixement mutu amb els veïns, les entitats esportives i culturals dels barris, els comerços i els equipaments on hi viuen; acompanyant en la construcció de la seva identitat des del reconeixement de les seves arrels i l'aprenentatge de noves mirades personals; cercant finalment el seu arrelament i implicació social. Els equips multidisciplinaris acompanyen als joves per tal d'assolir els seus objectius de creixement en l'autonomia i domini de les habilitats de vida, el coneixement d'un/a mateix i de l'entorn, la formació en competències bàsiques, transversals i específiques, la recerca de feina i la inserció laboral. Es fomenta així que els joves siguin capaços d'interioritzar estratègies d'anticipació, planificació, autoregulació i autogestió personal.

L'any 2019 hem atès 255 joves, a les demarcacions de Girona, Lleida, el Bages i les Terres de l'Ebre. Breument podrem veure volar els primers joves que, després d'aconseguir un contracte de feina d'un any i realitzar un procés de desvinculació del servei, començaran a viure autònomament, com somiaven quan van arribar a casa nostra, vinculats al territori. Per a nosaltres, els i les professionals que estem al seu costat dia a dia, és molt important tant la tasca d'escolta, empatia i orientació; com la presència que fem conjuntament amb ells en els barris, les entitats i equipaments, donant-los i donant-nos a conèixer sense estereotips, sense etiquetes, simplement com uns veïns més del barri.

 

Héctor Núñez, responsable del programa formatiu Activa’t, de la Fundació Mercè Fontanilles.

Jasone Latorre, coordinadora de les Direccions territorials del Programa Inserció Laboral PIL, de la UTE Fundació Mercè Fontanilles i Fundació Resilis.

La Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Resilis disposen d’una llarga trajectòria i expertesa en l’atenció a la infància i adolescència en situació de risc. Amb la voluntat de crear sinergies de col·laboració i treball, ambdues entitats lideren el Programa Itinerari Laboral (PIL). La finalitat d’aquest servei és oferir una resposta integral a joves entre els 16 i 21 anys que presenten dificultats en la seva inserció sociolaboral, atès el baix nivell d’instrucció, la manca de trajectòria professional o la realització d’un procés migratori recent.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article