Reconeixement de la dependència i intervenció dels serveis socials


Les cures són una pràctica relacional que implica a les persones que les reben i a les que les donen, és a dir, inclou tant el dret a proporcionar-ne com el dret de rebre-les. Donat que estem parlant de drets, com a Sindicatura de Greuges de Barcelona hem de vetllar perquè quan sigui l’administració municipal l’encarregada de facilitar el seu accés ho faci d’acord amb els criteris d’eficàcia, d’eficiència i de servei a la ciutadania.

Són diverses les manifestacions i les derivades pròpies d’aquest dret a les cures, però avui ens volem centrar a reflexionar sobre com l’administració municipal participa en la determinació de la modalitat d’intervenció dels serveis socials que s’adapta millor a les necessitats de les persones que tenen reconegut un grau de dependència. Parlem, doncs, de les actuacions acomplertes, des de l’àmbit municipal, en la tramitació del Programa individual d’atenció (PIA) de la ciutadania.

Convé concretar que el PIA és l’instrument que utilitzen els serveis socials, d’acord amb les persones interessades o les famílies, per determinar aquesta intervenció. S’escullen entre els serveis i les prestacions corresponents als graus de dependència, d’acord amb el que preveu la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) i el desplegament normatiu posterior. D’aquesta forma, correspon als serveis socials bàsics (en el cas de la ciutat de Barcelona, els centres de Serveis Socials) proposar i establir el PIA (excepte quan la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública).

En aquest sentit, constatem com un endarreriment en la tramitació del PIA suposa un important trasbals que afecta directament els drets de les persones en situació de dependència i a les seves famílies. És a dir, el reconeixement del grau de dependència i la disposició de les dades per elaborar el PIA que no es concreti en un termini raonable situa a les persones dependents com a subjectes d’uns drets reconeguts dels quals no poden fer-ne ús a causa de les demores.

Les queixes sobre la tramitació dels PIA no plantegen una qüestió nova a la Sindicatura. El retard en l’elaboració dels PIA per part dels serveis socials municipals ha generat moltes reclamacions en els darrers anys. Des de la Sindicatura ens hem pronunciat en diverses ocasions sobre aquesta situació, però sempre sent conscients i reivindicant la dedicació i la professionalitat dels equips de serveis socials de la ciutat, així com dels esforços fets i de la pressió assistencial amb la qual sovint han de dur a terme la seva tasca.

També recentment hem pogut copsar com s’ha treballat, des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, en diversos aspectes per possibilitar la millora d’aquesta tramitació. En aquest sentit, volem destacar dos aspectes que ho poden facilitar. Per una banda, la recent posada en funcionament del Servei de Suport a la Dependència (SSD) per tal que redacti els PIA de les persones que tinguin reconegut un grau de dependència a Barcelona, amb els objectius de reduir les llistes d’espera per a l’elaboració dels PIA; ajustar els procediments dels PIA als terminis legals establerts a la LAPAD; permetre l’accés de les persones dependents a la cartera de recursos d’una manera més àgil, homogènia i equitativa; i, establir el nivell d’autosuficiència que presenta una persona dependent i que determinarà a posteriori el tipus de seguiment que necessitarà.

I, per altra banda, la celeritat amb què s’ha traslladat a tots els treballadors i treballadores socials de l’Ajuntament de Barcelona la informació de la publicació de les noves calculadores PIA, instrument que permet calcular l’import de les prestacions econòmiques o els copagaments en el cas de ser beneficiari d’un servei.

Si bé celebrem aquests aspectes positius, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona creiem que hi ha marge de millora en algun punt. Un d’ells consisteix a fomentar el dret de les persones a rebre informació suficient i entenedora sobre els serveis i les prestacions disponibles, els criteris d’adjudicació i les prioritats per rebre’ls, i sobre els drets i deures de les persones destinatàries i usuàries. En aquest cas, això implicaria la necessitat d’informar proactivament i periòdicament la ciutadania de l’estat dels respectius expedients pendents de PIA. Entenem que facilitar aquesta informació en el moment adient pot permetre que cada persona i família pugui planificar i organitzar la cura en espera del PIA, sense que sigui necessari que les persones interessades o les seves famílies s’hagin de dirigir als Centres de Serveis Socials per demanar informació.

Recordem que estem parlant de persones que es troben, moltes vegades, en situacions d’extrema vulnerabilitat i, per tant, volem recomanar als òrgans de direcció de l’Institut Municipal de Serveis Social que no defalleixin en la seva tasca de mantenir la priorització i la intensificació d’aquestes millores, per tal de poder garantir l’agilitat necessària en la tramitació dels PIA que possibilitin l’assignació dels recursos adients a les persones i famílies que els tenen reconeguts.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article