Pilotar una intervenció: una oportunitat de millora per les entitats del tercer sector social


A ningú li passaria pel cap comprar un telèfon mòbil sense que aquest ens permetés comunicar-nos. De fet, les empreses de telefonia mòbil ja se’n cuiden prou que qualsevol telèfon que arribi al mercat hagi passat successius controls tant de qualitat com d’usabilitat. Això és, per una banda, cerciorar-se que un terminal sigui funcional per l’usuari i que tingui un aspecte atractiu i modern. Però, també, per l’altra, assegurar-se que el telèfon en qüestió permet efectivament comunicar-se de diverses maneres –a través d’internet, per SMS o mitjançant una trucada convencional.

Valgui aquest exemple, aleshores, per entendre la diferència fonamental entre un pilot d’implementació i un pilot d’impacte, que aplica tant en el cas d’un aparell tecnològic com en el cas d’una intervenció social. Mentre que el primer es correspon amb aspectes funcionals i/o estètics, el segon s’encara a escatir si realment s’assoleix l’objectiu pel qual una intervenció ha estat dissenyada. Els pilots d’implementació responen a aspectes relatius a la posada en pràctica d’una intervenció: S’han realitzat les activitats previstes? S’ha pogut comptar amb els recursos suficients? Quin ús han fet els usuaris de la intervenció? Com es pot millorar la prestació del servei? Els pilots d’impacte, de forma diferencial, pretenen esbrinar si una intervenció ha tingut una repercussió directa en la millora de la problemàtica social que justifica la seva existència. De fet, com ja hem explicat anteriorment en aquest mitjà, aquesta és la diferència fonamental entre els dos grups de preguntes que caracteritzen l’avaluació retrospectiva: les d’implementació i les d’impacte.

Perquè la nomenclatura és més que important quan es parla d’innovació en l’àmbit del tercer sector social. Sovint, quan s’anuncia que s’ha portat a terme un programa pilot, s’assumeix que n’hi ha prou que aquest sigui d’implementació. En força ocasions l’avaluació de les polítiques o intervencions socials s’ha centrat exclusivament en els inputs (en els recursos que la intervenció utilitza) o en els outputs (allò que la intervenció fa), és a dir, o en– i no tant en els outcomes, a saber, allò que canvia en la problemàtica social analitzada. Per exemple, aquest seria el cas quan es fa públic que el pilot d’una intervenció ha estat un èxit perquè ha estat capaç de donar cobertura a un gran nombre de participants o, altrament, perquè la satisfacció d’aquests ha estat molt alta.

Fer una aposta decidida per la innovació social des del tercer sector implicaria, per contra, pilotar intervencions en base a preguntes d’implementació però, de forma primordial, d’impacte. Tal i com es detalla a la Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social, elaborada per Ivàlua en col·laboració amb la Taula del Tercer Sector, pilotar una intervenció en aquesta direcció implicaria comptar preferiblement amb un disseny experimental amb assignació aleatòria. La seva principal característica és que s’utilitza l’atzar per determinar qui participa (i qui no) en les activitats d’una intervenció. Pensem, per exemple, en un programa de capacitació laboral per a aturats de llarga durada. A través d’un sorteig es creen dos grups de persones aturades que són idèntiques en totes les característiques que poden influir sobre el fet de trobar una feina. Passat un temps, donat que l’única cosa que distingeix ambdós grups és la participació en el programa, les diferències en els resultats (insercions laborals) entre el grup de persones aturades que participa en la formació (grup de la intervenció) i el d’aquelles que no hi participen (grup de comparació) poden atribuir-se a allò que les fa diferents (això és, la participació en les activitats formatives).

El tercer sector social es troba en una posició immillorable per promoure pilots de les seves intervencions tal i com els acabem d’explicar. Per una banda, perquè des d’aquest teixit associatiu es dona servei a un nombre molt important de persones –al voltant d’un milió i mig segons l’edició de 2016 del Baròmetre del Tercer Sector Social. Per altra banda, a partir d’un coneixement profund de les necessitats socials de les persones ateses, cada entitat té un alt nivell d’autonomia en el disseny i la implementació de les intervencions que vol impulsar.

I és que fer-ho com abans millor només comporta beneficis. Per les entitats del tercer sector social, implica estalviar temps i recursos esmerçats en intervencions mal dissenyades i que no mitiguen la problemàtica social que en justifica l‘existència. Per les persones ateses, vol dir tenir la certesa que la intervenció que dóna resposta a la seva problemàtica s’ha contrastat de forma rigorosa prèviament i a petita escala.

Per acabar, i adreçant-me a aquells encara escèptics, voldria remarcar que a Catalunya comença a haver-hi experiències rellevants en aquest àmbit. Activa’t per la salut mental és un projecte pilot que pretén millorar la qualitat de vida de les famílies afectades per un Trastorn Mental Sever mitjançant la seva participació en un circuit estructurat que els permeti l’accés a la informació, la formació i el foment de l’apoderament, així com el contacte entre iguals a través de grups d’ajuda mútua. Coordinat per la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental Catalunya i la Federació Veus, actualment s’està pilotant en 12 centres de salut mental de Catalunya amb 224 unitats familiars participants (111 en el grup de la intervenció i 113 en el grup de comparació), com a pas previ per fer-lo extensible a tota la ciutadania mitjançant la seva incorporació a la cartera de serveis del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En resum, pilotar una intervenció implicar testar empíricament les bones intencions inherents a qualsevol innovació en l’àmbit del tercer sector social. I això és prou important per no obviar-ho: si ho fem ben d’hora i a petita escala, hi guanyen tant les entitats que innoven com les persones ateses en aquestes innovacions.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article