La universitat diu prou a les desigualtats de gènere

La Universitat de Girona acaba d’aprovar un nou Pla d’Igualtat per acabar amb els tradicionals biaixos de gènere que encara persisteixen en docència, investigació i alumnat


Amb el suport de  

La desigualtat de gènere i la infrarepresentació de les dones a les universitats és una evidència irrefutable i aclaparadora. Els estudis indiquen que la presència de les dones és molt menor en els càrrecs de govern de les universitats, així com en docència o recerca, però també en aquells actes de reconeixement que les universitats duen a terme, com poden ser l'entrega de doctors honoris causa, o els guardons d'honor. 

Només per posar sobre la taula algunes dades presentades en l'estudi 'La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives', publicat el 2017, i que recull l'experiència de 15 universitats de tot l'Estat -entre elles la majoria de les universitats catalanes-, de mitjana les dones representen només el 28% dels reconeixements honoris causa de les universitats; només suposen el 33% dels càrrecs de coordinació dels programes de doctorat; quant a òrgans de govern, de les 15 universitats de la Xarxa Vives que van participar en aquest estudi, només a quatre hi havia una dona rectora (data de desembre de 2017).

Però són moltes les universitats que volen posar fi a aquesta desigualtat crònica. Entre elles es troba la Universitat de Girona, que acaba d'impulsar el Segon Pla d'Igualtat, el qual es desenvoluparà entre els anys 2021 i 2025. La universitat contempla aquest pla com l'instrument que defineix les polítiques de gènere que el centre prioritzarà els propers quatre anys i explicita el compromís de tota la comunitat universitària a favor de promoure la igualtat d'oportunitats. “És un compromís indefugible. Les universitats hem de ser espais de transformació social i per això és important que la perspectiva de gènere s'incorpori en la docència i la recerca de la nostra comunitat universitària. Necessitem garantir que l'estudiantat rebi formació sensible al gènere. I per fer-ho possible, hem d'assegurar recursos i formació al personal docent i investigador”, apunta Anna Maria Pla, delegada del Rector per a la Igualtat de Gènere de la Universitat de Girona (UdG).

El nou Pla d'Igualtat contempla sis eixos d'actuació i 50 accions per garantir l'equitat de gènere

En aquest sentit, el nou Pla d'Igualtat de Gènere de la UdG recull tot un catàleg d'accions adreçades precisament a promoure la docència i recerca amb perspectiva de gènere. L'instrument s'estructura en sis grans eixos, que són els camps on la UdG ha detectat més necessitats. El primer eix se centra a reforçar la cultura de l'equitat en l'àmbit institucional. Com? Es faran accions adreçades a donar visibilitat i reforçar la presència de les dones en situacions com les ponències d'actes institucionals, en les distincions, reconeixements, premis i doctorats honoris causa de la UdG, així com en el nomenclàtor de les estructures, així com també en l'estratègia comunicativa del centre.

El segon eix s'adreça a promoure una docència amb perspectiva de gènere a les aules i, per garantir-ho, s'hi contemplen accions formatives adreçades a tot el personal docent i investigador, així com la inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny i contingut dels plans d'estudis de les diferents titulacions.

Corregir biaixos de gènere

La recerca amb perspectiva de gènere és el tercer eix que promou el nou pla, i recull un ampli catàleg d'accions adreçades a avançar en aquesta direcció. El quart eix busca promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés, la promoció i les condicions laborals dels treballadors i treballadores de la universitat.

En aquest sentit, segons apunten des de la UdG, en són un bon exemple les accions adreçades a corregir el sostre de vidre que representa la maternitat o el compromís de reforçar les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar. “Cal tenir present que a les universitats persisteixen biaixos de gènere i reductes on les dones encara hem de fer front a obstacles que alenteixen i dificulten la nostra carrera professional. La maternitat, per exemple, també és un sostre de vida en la carrera acadèmica i investigadora de les docents i investigadores universitàries a Catalunya, i cal corregir-ho amb polítiques eficaces”, recorda Pla.

El cinquè eix recull un catàleg d'accions que expliciten el compromís de la UdG contra la discriminació i les violències i el darrer desplega el compromís de la universitat en promoure una transferència de coneixements sensibles al gènere.

La UdG assoleix l'objectiu de situar-se en una posició capdavantera en polítiques de gènere dins el sistema universitari

Per transformar la voluntat en realitat, tots aquests compromisos es concreten en 50 accions “molt ben definides i precises”, matisa Pla. Per a cadascuna de les 50 accions s'hi descriu amb precisió l'objectiu que s'ha d'assolir, els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar-ne el grau de compliment, les persones que en són responsables i el calendari d'execució. “Considerades en el seu conjunt, aquestes 50 accions incloses al Pla fixen un horitzó ambiciós, a quatre anys vista, per avançar amb fermesa en la promoció de la igualtat d'oportunitats de les dones. Ens marquem l'objectiu de situar a la UdG en una posició capdavantera en polítiques de gènere dins el sistema universitari. Prioritzarem recursos per assolir aquest repte que ens hem marcat com a comunitat universitària”, afegeix la delegada del Rector per a la Igualtat de Gènere.

Aquesta voluntat de fer aterrar la idea als passadissos, aules i despatxos de les facultats de la UdG es plasma en què el pla és un instrument “molt pragmàtic i allunyat de grans declaracions d'intencions”, segons indica Pla.

Un projecte col·lectiu i consensuat

Una de les qüestions més destacables d'aquest nou pla és la manera com ha estat elaborat, a través d'un procés participatiu i col·lectiu. En aquest sentit, des de la UdG s'han impulsat diverses fórmules per adreçar-se a la comunitat perquè tothom tingués veu per definir els eixos i accions del pla: es va fer una enquesta a tota la comunitat universitària de la UdG (contestada per 918 persones); s'han generat diversos grups de discussió que han sumat les contribucions d'una setantena de persones dels diferents col·lectius, d'alumnat, PDI i PAS; també s'han realitzat entrevistes amb docents amb expertesa en l'àmbit del gènere; s’han organitzat sessions informatives, i de reflexió crítica i debat amb l'alumnat, així com classes dirigides i activitats pràctiques en el marc de diverses assignatures que s'imparteixen a diferents graus. A més a més, aquest Segon Pla d'Igualtat s'ha sotmès a revisió en els diferents òrgans representatius i de govern, així com en xarxes d'expertesa de la UdG en l'àmbit del gènere.

“Per a nosaltres era un requisit indispensable que el nou Pla d'Igualtat fos un projecte col·lectiu, consensuat i promogut des de la pròpia comunitat universitària. Per això hem esmerçat molts esforços per obrir espais d'intercanvi, debat i reflexió crítica amb tots els col·lectius de la UdG. La recerca del consens s'ha erigit en la clau de volta de tot el procés participatiu articulat entorn al Pla, un procés participatiu ambiciós que ha implicat proactivament a més d'un miler de persones de la nostra comunitat universitària”, detalla Anna Maria Pla, sobre aquest aspecte cabdal.

Professionals que corregeixin les desigualtats

La formulació d'aquest nou pla, però, vol transcendir més enllà de les portes de la universitat. En aquest sentit, la delegada del Rector per a la Igualtat de Gènere, recorda que, des de la UdG, aposten per garantir que l'estudiantat rebi formació “sense ceguesa de gènere”. D'aquesta manera, en el seu futur professional més immediat, l'alumnat tindrà recursos per a corregir desigualtats, biaixos i discriminacions en els seus àmbits d'expertesa i treball. “Volem que la UdG sigui no només un espai de denúncia enfront de les situacions de discriminació per raó de gènere, sinó també i molt especialment, un espai de transformació social. I podem avançar en aquesta direcció si a les nostres aules formem a ciutadania crítica i formada”, sosté Pla.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article